Úvod


  Dobrý den z Práhu!
Držíte v rukou Příručku podporovaného vzdělávání, určenou žákům a studentům, kteří se potýkají s psychickými potížemi nebo duševním onemocněním. Příručka je určena také jejich blízkým – především rodičům, spolužákům, ale i učitelům. Jejím úkolem je přispět k tomu, aby žáci a studenti, kteří mají potíže psychického či psychiatrického rázu, dosáhli takového vzdělání, které odpovídá jejich schopnostem, nehledě na to, jaký osobní či sociální handicap jim jejich stávající zdravotní problém aktuálně přináší.
Pokusili jsme se tuto příručku vytvořit jako souhrn nejdůležitějších informací, které mohou být v situaci studenta s širokou škálou možných potíží užitečné buď pro něj, nebo pro jeho okolí.
Příručka například popisuje, jak se projevují nejčastější psychické potíže nebo duševní onemocnění a jak je lze rozpoznat. Přináší však také základní instrukce, jak s těmito potížemi naložit, na koho nebo na jaké instituce se s nimi obrátit, nechybí zde seznam užitečných kontaktů pro Brno a okolí.

Tuto příručku chápeme jako možná vůbec první pokus o systematický příspěvek v ČR k tématu vzdělávání mladých lidí, kteří se potýkají s psychickými problémy či duševním onemocněním. V tom smyslu vnímáme její nedokonalost a jsme vděční za jakékoli připomínky k jejímu obsahu i formě.

Za tým autorů,
Martin Fojtíček
ředitel Ledovce, o.s.
Tato příručka je sesterskou kopií partnerské organizace Ledovec se sídlem a působením v Plzni, od které byla převzatá, upravená a doplněná pracovníky Podporovaného vzdělávání Sdružení Práh vzhledem na podmínky Jihomoravského kraje.
 nahoru 

 

 

Psychické potíže

Co to jsou vlastně psychické potíže? Známe je občas všichni. Každý tu a tam prožívá chvíle, kdy se cítí nejistě, je nervózní, nesoustředěný apod. Většinou však tyto stavy odezní a člověk se vrací do své každodennosti. Pocity jako úzkost, strach, stres a jiné náleží do běžně prožívané reality a jsou pevně spjaty s životem každého jedince. Pokud ale přetrvávají, je vhodné se nad nimi zamyslet a řešit je. Pokusit se rozkódovat, proč se tak cítíme a naopak co nám pomáhá k návratu do běžné, „spokojené reality“. Neznamená tedy, že když se pár dní cítíme „pod psa“, trpíme duševním onemocněním. Spíše jde o reakci na určité životní děje.

Tehdy, kdy dlouhodobě selhávají naše „spojnice se světem“, kdy nám realita přijde neuchopitelná, kdy jsou problémy již neúnosné, může nastat obava, zda již nejde opravdu o počátek určitého duševního onemocnění.

Rozlišit, zda jde o běžné potíže či počátek větších problémů je často velice ztížené dospíváním jedince. Velké množství duševních onemocnění se totiž objevuje právě v této etapě života.

Období dospívání nebývá (jak nám dospělí někdy s oblibou tvrdí) obdobím pohody a bezstarostnosti. Naopak, jedná se o dobu, kdy prožíváme neobyčejně silné pozitivní i negativní emoce. Setkáváme se nejen s pocity radosti, ale také bezmoci a ztráty. Uchopujeme svět a tvoříme k němu svůj osobitý postoj. Prožíváme dobu plnou zvratů, zažíváme zamilovanost i zklamání ze vztahů, silně prožíváme soužití s rodiči, nezřídka velké neshody s nimi (a přitom doteď s nimi bylo celkem k vydržení!) a kdovíco ještě.

Tyto bouřlivé události a zážitky však někdy přerostou do situace, kdy pro nás naše emoce přestávají být únosné a začínají nás neúměrně zatěžovat. Někdy se dokonce začínají objevovat bez důvodu, nevidíme jejich příčiny. Velké množství dospívajících a mladých dospělých naráží v průběhu školní docházky a studia na potíže, které ztěžují nejen ten takzvaný vnitřní, ostatními neviděný soukromý svět, ale omezují je i v sociálním životě, počínaje vztahy s vrstevníky a školními povinnostmi konče. Potíže by neměly být proto považovány za selhání, nebo dokonce chybu jednotlivce. Psychické potíže vzniklé z nejrůznějších příčin se často dále rozvíjejí v duševní onemocnění, které život člověka ještě více komplikuje. Žáci a studenti relativně často trpí úzkostmi a fobiemi, onemocněním deprese, stále častěji se objevují poruchy příjmu potravy, ale i tzv. sebepoškozování a různé závislosti.

Duševní onemocnění (psychické poruchy) jsou velká a různorodá skupina nemocí, pro které jsou typické změny v oblasti psychické, ale i fyzické. Mezi psychické příznaky patří změny nálady (smutná nálada, euforická nálada), emocí (krátkodobé změny nálady), tělesné příznaky (bušení srdce, třes, pocení, žaludeční potíže…) nebo změny v prožívání, chování… Je důležité si uvědomit, že duševní onemocnění mohou vypadat různě. Dokonce jedno onemocnění může u dvou lidí vypadat různě a mít jiný průběh. Velmi často se může projevovat pouze tělesnými příznaky, takže nemusí být vůbec zřejmé, že se jedná o psychickou poruchu.

Psychické poruchy jsou velmi časté, během života nějakou duševní chorobou onemocní každý čtvrtý člověk. Proto je pravděpodobné, že to může potkat kohokoli v našem okolí nebo nás samotné. V následujícím textu popisujeme, jak některé častější psychické poruchy vypadají, co se s člověkem děje, jak se může cítit a jak můžeme duševní onemocnění rozpoznat.

Základní dělení psychických poruch nalezneme v Mezinárodní klasifikaci nemocí – MKN 10. Jednu skupinu nejčastěji se vyskytujících duševních chorob s podobnými příznaky tvoří neurózy. Najdeme v nich více i méně závažné druhy od úzkosti až po kousání nehtů či nadměrné pojídání holubů z nosu apod.
 nahoru 

Úzkosti

Úzkost nebo úzkostné poruchy patří mezi nejčastější psychické potíže. Vyskytují se již v mladém věku, postihují muže i ženy, ženy však častěji vyhledávají pomoc odborníků. Úzkost je nepříjemný citový stav, při kterém převažují pocity napětí a obavy, jejichž zdroj nedovede člověk přesně určit. Je důležité si uvědomit, že úzkost a strach patří mezi normální a běžné reakce na řadu situací (očekávané zkoušení ve škole, vystupování před skupinou, nové a neznámé nebo nebezpečné situace atd.). Úzkost je za normálních okolností signálem, který upozorňuje na možné nebezpečí. Toto nebezpečí přitom nemusí mít konkrétní obsah.

Úzkostné poruchy se od běžné úzkosti liší tím, že nepříjemné pocity přetrvávají po většinu dne nebo jsou nepřiměřeně silné a neodpovídají situaci. Taková úzkost brání normálnímu fungování v životě a dotyčného jedince omezuje. Hlavním příznakem úzkosti je neklid a napětí, pocit strachu, obavy, nejistota. Někdy se může úzkost objevit jako následek nepříjemného zážitku (autonehoda, znásilnění…).

Míra každý večer usíná s dobrou náladou. Vždyť proč by také ne. Ve škole má slušné známky, doma příjemný vztah s rodiči. Rád venčí svého psa, kterému se věnuje nejvíce ze všech. Přesto se v noci několikrát probudí a cítí se nejistě, plný obav z toho, co přinese budoucí den. Myšlenky mu překotně těkají hlavou, naštěstí je většinou zaspí. Ráno se však cítí strašně. Je unavený, nechce se mu ze svého pokoje, natož z domu. Nedokáže se vůbec odhodlat k jakékoliv akci. Bojí se, že se něco stane, ale netuší co konkrétně. Nakonec se donutí vyrazit do školy, i když by nejraději zůstal celý den v posteli. Ve škole se nedokáže koncentrovat, bojí se zeptat spolužáků, co se stalo při matematice první hodinu, kterou zameškal tím, že neměl psychickou sílu vyjít včas z domu. Je přesvědčený, že „to“ na něm všichni vidí. Do konce vyučování zbývají ještě čtyři hodiny, které asi nedokáže vydržet. Při dějepisu vnímá pouze jak mu buší srdce a těžce se mu dýchá. Na hrudi má snad závaží. Je mu na zvracení, potí se a přitom mu je zima. Je unavený...

Silná úzkost, při které člověk prožívá velmi nepříjemné tělesné i psychické prožitky, se nazývá panika. Panická úzkost je stavem, kdy jedinec zakouší obrovské návaly úzkosti, které jej paralyzují a prakticky znemožňují fungovat běžným způsobem.

Jak vypadá úzkost? Jak ji můžeme poznat? Úzkost má řadu projevů, které můžeme rozlišit na psychické a tělesné:

Psychické projevy (příznaky)
• nemůžu se soustředit, cítím se podrážděný(á), mám pocit, že nezvládnu situaci mám strach, že se něco stane
• mám strach, že omdlím, že se zblázním, mám strach ze smrti
• mám strach, že před ostatními zčervenám, mám strach před nimi mluvit
• mám strach, že se bude úzkost opakovat(již ji očekávám)

Fyzické (tělesné) projevy
• buší mně srdce, nemohu dýchat nebo se nemohu nadechnout
• mám tlak nebo sevření na hrudi, někdy až bolest
• potím se, mám návaly horka a zimy
• mám sevřený žaludek, je mi na zvracení, mám průjem
• mám brnění nebo mravenčení po těle, pociťuji napětí ve svalech
• v noci špatně spím - mám poruchy spánku

Můžeme najít řadu rizikových faktorů a situací, které mohou úzkost zhoršovat nebo i vyprovokovat. Mezi ně patří stres, dlouhodobější únava, fyzické potíže, pití alkoholu (zejména pravidelné a vyšší dávky) a užívání ostatních návykových látek (marihuana, pervitin, halucinogeny…).

Další nepříjemný pocit, který každý člověk do jisté míry zná je strach. Ten je na rozdíl od úzkosti, která nemá konkrétní příčiny, reakcí na nebezpečí, které je reálné, konkrétní. Může se týkat například určitých situací (strach z výšek, z vystupování před lidmi, z cestování výtahem…). Po překonání děje, který nám strach způsoboval, nepříjemné pocity zpravidla ustanou. Úzkost i strach jsou doprovázeny podobnými pocity a projevy. Často se vyskytují společně a je těžké je od sebe odlišit.

Michala se celý školní rok těšila na prázdniny, při kterých měla navštívit příbuzné, žijící v Chile. Čím více se výlet blížil, tím méně se těšila. Skličoval jí strach z letu. Vždyť kolik zpráv slyšela jen letos o ztroskotaných letadlech. Co když se to stane i při jejím letu. Nejraději by snad zrušila celý výlet. Poslední dobou se jí zdají sny o problematickém letu, probouzí se plná děsu. Zrušit tak nákladný a těžko plánovatelný výlet je však nemožné. V den letu se nervozita vyšplhala do extrému, nicméně let zvládla. Po přistání ve městě Santiago se jí velice ulevilo, nechápala své obrovské obavy, nyní jí přišel její strach spíše komický…

Strach v extrémní podobě, který lze jen výjimečně zvládat bez velkých potíží nazýváme fobie. Fobické stavy člověka v určitém ohledu paralyzují a znemožňují mu fungovat běžným způsobem. Pokud nemusíme sahat holou rukou na pavouky apod., neznamená to, že trpíme fobií. Tou bychom trpěli, pokud bychom například neprošli místností, v jejímž koutku by se pavouk nacházel. Každá fobie se váže na svůj objekt. Fobický člověk si uvědomuje svůj často neoprávněný strach, ale nedokáže jej potlačit vůlí. Existuje mnoho různých druhů fobií. Mezi ty známější patří klaustrofobie (strach z uzavřeného prostoru), agorafobie (strach z otevřených prostranství, de facto jde ale spíše o strach z veřejných prostranství), sociální fobie (ze sociálního kontaktu). Na druhé straně existují také kuriózní fobie jako tabofobie (z vysychání míchy), teofobie (z božího hněvu), nomofobie (ze ztráty mobilního signálu) anebo hexakosioihexekontahexafobie (z čísla 666).

Karel se nikdy necítil dobře v kolektivech. Již na základní škole mu dělalo velké problémy nalézt a udržet si přátele. Vždy, když na něj někdo promluvil, tak zčervenal. Jakýkoliv projev svého citu raději nechával uzamčený ve svém nitru. Na střední škole se problémy tohoto druhu začaly prohlubovat do těžko únosné míry. Karel začal mít problémy s docházkou, množily se neo-mluvené hodiny. Důvodem byly nepřekonatelné pocity studu, nejistoty, odcizení a ohroženosti v kolektivu. Karla tyto obavy zcela pohltily a postupně jej vyřadily z kolektivu. Již dávno přestal chodit na tréninky volejbalu. Poslední dobou je pro Karla velkou zátěží oslovit kohokoliv cizího. Několik týdnů si z těchto důvodů nekoupil svačinu. Pokud to není zcela nutné, nevychází z bytu. Jet MHD je pro něj nepředstavitelný stres. Bojí se komukoliv svěřit, obává se neporozumění a výsměchu …

Další poměrně často vyskytující se neurotická porucha se nazývá obsedantně-kompulsivní porucha, při níž se objevují časté vtíravé, nutkavé myšlenky – obsese – (popudy, nejistoty, obavy), znovu a znovu se opakující ve stejné formě. Nelze jim klást odpor racionalizací, obsesivní myšlenka si vždy najde prostor a nedá klidu. Člověk tak zakouší úzkost z prožívané obsesivní myšlenky, napadají jej myšlenky typu: „co kdyby se to opravdu stalo“. Obsesivní člověk těmto myšlenkám čelí, jelikož mu překáží v životě, ale jeho snaha selhává. Úleva (alespoň částečná) přichází v podobě kompulse, neboli stereotypním, kontrolním, rituálním činem, jenž zmírní obsesivní myšlenku na únosnou mez. Často jde o celý systém kontrol. Při dlouhodobém trvání obtíží si je už ani nemusí pacient uvědomovat a rituály provádí automaticky. Obsesivní myšlenky mohou být vázány na jednu konkrétní situaci, stejně tak mohou zasahovat více oblastí. Obsese může existovat samostatně bez kompulse, kompulse nikoliv.

Paní Naďa často trpí pocitem, že žije v ne-dostatečně hygienickém prostředí, přestože je běžné. Začalo to kdysi, častým mytím rukou. Posléze běžné omytí nestačilo a tak raději, pro klid, začala používat různé desinfekční prostředky. Jelikož čištění rukou v podání paní Nadi bylo velice časově náročné a zdržovalo ji od běžných, praktických úkonů, dostávala se často do ča-sových kolizí jak v profesním, tak v soukromém životě. Postupně se dostala do stavu, kdy raději nesahala na nic, pokud to nebylo nutné. Přestala jezdit veřejnou dopravou a navštěvovat instituce. Jakýmkoliv kontaktem s vnějším světem riskovala možnou nákazu, bez desinfikování cítila, že je nejenom ona, ale také celá její rodina ohrožena. Věděla, že jsou její obavy subjektivní, přesto se bez desinfekce nedokázala obejít…

Velkou skupinou duševních onemocnění jsou tzv. afektivní poruchy neboli poruchy nálad. Změny nálad jsou doprovázeny změnami v celkové aktivitě. Celková vitalita je v přímé úměře k duševnímu rozpoložení každého jedince. U skupiny těchto onemocnění to platí dvojnásob.
 nahoru 

Deprese

Mezi nejčastější onemocnění tohoto druhu patří deprese. S přibývajícím věkem riziko jejího výskytu stoupá, ale může se vyskytnout i dříve (dokonce u malých dětí).

Pro depresi je typické zhoršení nálady, nálada je smutná (ale není to následek nějaké nepříjemné události), ze které se nemocný člověk nemůže dostat, odreagovat jinou činností. Je spojena kromě zhoršené nálady ještě s řadou jiných potíží včetně tělesných, které jsou popsány níže. Deprese je pro nemocného velmi nepříjemná, není zvládnutelná vůlí a velmi ho omezuje v běžném fungování. Jedná se navíc o onemocnění, které je spojeno s vyšším rizikem sebevražedného jednání. Nejen proto je nutné onemocnění včas identifikovat a řešit jej.

Psychické projevy deprese
• jsem smutný(á), skleslý(á), bez nálady, nedokážu se odreagovat (rozveselit)
• je mi často do pláče
• nic mě nebaví, nedokážu se soustředit (na učení, čtení, televizi, ostatní činnosti) nic se mi nechce dělat, nedokážu to překonat vůlí
• je pro mě problém dělat i úplně běžné věci (jít ven, učesat se, uklidit doma…)
• příjemné věci a situace mi nedělají radost
• mám pesimistické myšlenky, jakékoli snažení mi přijde předem beznadějné, mám pocit, že nestojím za nic
• myslím na to, že by bylo lepší, kdybych nežil(a), myslím na sebevraždu

Fyzické (tělesné) projevy
• cítím se unavený(á), bez energie
• špatně spím (budím se v noci, brzy se probouzím), spím kratší dobu než normálně
• mám menší nebo větší chuť k jídlu (jinou než obvykle), v poslední době jsem zhubl(a) nebo naopak přibral(a)

Lence je 22 let, stěžuje si na neschopnost soustředit se a na nedostatek energie v posledních několika měsících. Situace se navíc pozvolna zhoršuje. Nesoustředěnost a vyhořelost jí komplikují studium vysoké školy, kde dříve neměla problémy. Z těchto důvodů zamýšlí studium ukončit, přestože je již v závěrečném ročníku. Poslední dobou špatně spí. Nebaví ji žádná aktivita. Během posledních dvou měsíců zhubla o 5 kg, přitom nadváhou netrpěla. Dříve ještě často plakala, ale pláč již téměř není možný. Hlavní pocit, který cítí je prázdnota a občas také nechuť žít…

Další nemocí, spadající do kategorie poruch nálad se nazývá bipolární afektivní porucha (dříve označovaná jako maniodepresivní psychóza). Jde o duševní onemocnění, poruchu nálady, kdy se střídají epizody hypománie, mánie s epizodami deprese. Tato porucha tkví ve střídání stavů, nálad, které se od sebe výrazně liší. V jednom případě jde o mánii (nebo hypománii), kdy má člověk povznesenou, euforickou náladu, energii na rozdávání, ventilující do různých aktivit (často je snížená potřeba spánku). V manické fázi onemocnění je člověk také žoviální, extrémně hovorný, zároveň však roztěkaný. Velice snadno podléhá různým výzvám. Druhým pólem emocionálního zakoušení světa je stav útlumu, nejistoty, které sklouzávají až do deprese.

Katka je ve 3. ročníku na gymnáziu, vždy měla kolem sebe spoustu přátel. Je velice komunikativní a má organizační schopnosti. Vždy se podílela na řadě aktivit. Před několika lety se u ní objevila deprese, vycházející z pocitu všeobecné nenaplněnosti. Po sebevražedném pokusu a následné hospitalizaci přišla úleva, která byla po několika měsících vystřídána stavem, kdy u Katky dominovala nadnesená nálada s výrazně zvýšeným psychomotorickým tempem. Katka překotně plánovala, rozhovory s ní se zdály stále náročnější, jelikož její odpovědi byly zabíhavé. V tomto období vždy Kateřina nadměrně konzumuje alkohol, často si také poučí peníze. Dnes po 5 letech náročného zápolení s bipolární afektivní poruchou má Kateřina za sebou 3 epizody tohoto onemocnění, dvě manické a jednu depresivní…
 nahoru 

Psychózy

Psychózy (psychotické poruchy), mezi které patří schizofrenie, jsou onemocnění s řadou různých a různě nápadných příznaků. Některé příznaky mohou být velmi výrazné a nápadné, ty většinou u nemocných nepřehlédneme (halucinace). Mnohdy se však počátek onemocnění projevuje velmi nenápadně (popisujeme níže).

Příznaky psychózy se nejčastěji objevují již v mladém věku u dospívajících nebo mladých dospělých. Psychózami trpí 3 - 5% populace. Propuknutí, průběh i vývoj nemoci mohou být negativně ovlivněny mimo jiné užíváním psychoaktivních látek (z drog je riziková marihuana, pervitin nebo halucinogeny).

Psychické projevy (příznaky)
Pro psychózy (nejen u schizofrenie) jsou typické takzvané pozitivní a negativní příznaky. Mezi pozitivní patří halucinace a bludy. Halucinace mohou být zrakové, sluchové, čichové…, u psychóz jsou nejčastější sluchové, tzv. hlasy. V tomto případě nemocný člověk slyší různé zvuky nebo hlasy, které ostatní neslyší. Hlasy mu mohou nadávat, říkat co má a nemá dělat, a je velmi těžké je "neposlouchat" a "nedělat", co po člověku chtějí. Slyšet hlasy je proto pro nemocného většinou krajně nepříjemnou a vyčerpávající zkušeností. Bludy jsou různá přesvědčení, která se ve skutečnosti nestala, ale nemocný jim věří a prožívá je jako reálné. Člověk je například přesvědčený, že ho někdo sleduje, odposlouchává, pomlouvá nebo mu chce ublížit. Zatímco halucinace postihují oblast vnímání, bludy zasahují myšlení.

Blízké okolí si zpravidla brzy všimne člověka, který prožívá halucinace a má bludná přesvědčení. Nemocný je většinou nějak nápadný, začne se najednou jinak chovat, někdy sám o halucinacích a bludech může i mluvit. Je důležité si uvědomit, že halucinace a bludy jsou pro nemocného realita a nemá cenu mu je vymlouvat! Negování bludných přesvědčení nemocného ještě více uzavře do svého světa obav a ohrožení. Není ale potřeba ani souhlasit - vyplácí se sdělit nemocnému, že mu věřím, ale vidím to jinak. Vhodné je sdílet obavy, ale nabízet i jiná vysvětlení.

Další skupina příznaků je již daleko méně výrazná a pro okolí nápadná. Jsou to tzv. negativní příznaky. Nemocný je bez halucinací a bludů. Nemoc není patrná, projevuje se nenápadně, plíživě a člověk jí pozvolna, ale jistě propadá. Často se proto stává, že není včas diagnostikována. Nemocný postupně pře-stává komunikovat s ostatními, je raději sám. Přestávají ho bavit a zajímat jeho koníčky. Je oslabena schopnost citového prožívání. Člověk se uzavírá do sebe, je spíše apatický, trpí po-city méněcennosti, beznaděje, skepse. V tomhle případě se neděje nic nějak zvláště nápadného, nemocný si těchto potíží není schopný moc všimnout, tolik mu nevadí. Okolí to může trvat někdy velmi dlouhou dobu, než si začne všímat, že se dotyčný mění.

Standa začal být ve věku dospívání vnímán svým okolím jako podivín. Často se jeho chování vysvětlovalo pubertou. Začal se stranit kolektivu a vyhledával samotu. Plachost počala doplňovat extrémní podezíravost svého okolí. Standa žil v přesvědčení, že jej všichni kolem něj pozorují a sledují. Začal se obávat o život. Postupem času se problémy s bludem podezření přenesly také do rodinného prostředí. Standa vyžadoval být u každé přípravy jídla či nápoje. Pokud mu matka přinesla pokrm, u něhož Standa nekontroloval výrobu, nejedl, s obavou, že jej můžou rodiče otrávit. V této době začal navštěvovat psychiatra. Ve chvílích ataky se k bludu přidávají vnitřní hlasy se sebevražedným obsahem…

Jiná psychotická porucha, příznaky podobající se schizofrenii, je toxická psychóza. Tento druh psychózy je vždy vyvolán užíváním psychoaktivních látek. Nejčastěji bývá toxická psychóza spojována s metamfetaminem pervitinem (perník), ale v určitých případech ji může spustit také užívání halucinogenů, konopí nebo kokainu.

V případě vypuknutí toxické psychózy po užívání psychostimulancií (pervitin, amfetaminy) se často jedná o paranoidní syndrom (bludy, podezírání). Projevuje se sluchovými halucinacemi a halucinacemi jiných smyslů (zrakové halucinace sem patří výjimečně). Jedinec se nejčastěji cítí pronásledovaný, je velmi vztahovačný a sebestředný. Je přesvědčený o spiknutí proti němu. V sociálních kontaktech neprospívá („přátelé mě pomlouvají, pořád o mně mluví…“). Toxická psychóza – na rozdíl od schizofrenie – obvykle spontánně odezní i bez potřeby medikace. Psychoterapeutická podpora je však vždy na místě. Pokud jedinec po odeznění této psychózy přestane užívat psychoaktivní látku, která ji spustila, již se nevrací.

Ve 2. ročníku na střední škole zkusil Vašek se svým největším kamarádem šňupnout pervitin. Nejprve drogu užíval pouze příležitostně, na hudebních akcích. Vaška tyto zážitky velice bavily. Pervitin mu přinášel sebevědomí, spoustu energie a pocit dospělosti. Po určité době Vaškův kamarád pronesl obavu, že se užívání tohoto amfetaminu opakuje již pravidelně každý víkend. Kamarád z důvodu obavy opustil toto velice rizikové jednání, Vašek nikoliv. Postupně se „záliba“ proměnila v závislost, kterou si Vašek ještě několik měsíců nepřipouštěl. Stále rostoucí problémy způsobily vyloučení ze školy, ztrátu původních přátel a mnoho dalších strastí, doprovázející závislou osobu. Po dalším období užívání pervitinu začal žít Vašek v přesvědčení, že je sledován policií. Přestal navštěvovat veřejná místa, pokud byl doma, tak jedině za roletami. Ven vycházel pouze v noci, kdy se cítil bezpečněji. Tento životní styl jej velice vyčerpával. Začal si být jistý spiknutím všech lidí proti jeho osobě. Jeho pocit, že je sledován policií se rozšířil na veškeré okolí. Vrcholem se stal kolaps, kterému předcházelo poničení bytu sdíleném s rodiči, kdy Vašek hledal skryté odposlouchávací zařízení…
 nahoru 

Poruchy příjmu potravy

Mezi hlavní poruchy příjmu potravy patří mentální anorexie a bulimie. Jedná se o velmi častá onemocnění, zejména u mladých dívek. Poměr nemocných dívek a chlapců se pohybuje kolem 10 : 1. V posledních letech se postupně snižuje věk, kdy se tato onemocnění začínají objevovat. Velmi často se i u jednoho člověka mohou střídat jak období s anorexií, tak období s bulimií.

Pro obě onemocnění je typický strach z tlou-šťky, omezování se v jídle a řada aktivit, které pomáhají snižovat hmotnost. Mezi tyto aktivity patří nadměrné cvičení, zvracení, užívání projímadel, léků na hubnutí. Typické je schovávání jídla, odmítání jíst s ostatními, lhaní ohledně konzumace potravin, vypití většího množství tekutin před vážením…

U anorexie se jedná o omezení příjmu potravy až na velmi malá množství jídla (nemocný člověk na počátku většinou nejprve omezuje sladkosti nebo jiná kalorická jídla, zvýšeně se zajímá o "zdravá" jídla).

U bulimie je naopak příjem potravy zvýšen, dochází k záchvatovitému přejídání (postižený předtím hladoví, a pak sní ohromné množství potravy). Toto přejídání poté kompenzuje zvracením (až několikrát denně). Člověk s poruchou příjmu potravy je dlouhodobým hladověním a nevhodnými stravovacími návyky ohrožen na životě.

Psychické projevy (příznaky)
• mám strach, že budu tlustá(ý)
• myslím si o sobě, že jsem tlustá(ý), přestože mi ostatní říkají, že tlustá(ý) nejsem
• mám strach, že když se najím, tak ztloustnu

Fyzické (tělesné) projevy (příznaky)
• výrazné hubnutí (BMI - body mass index: poměr hmotnosti (kg) a druhé mocniny výšky (m), za patologický je považovaný pod 18,5)
• zhoršení kvality vlasů, vypadávání, zhoršení kvality pleti, větší kazivost zubů
• větší únava, zimomřivost
• dívky přestávají menstruovat
• poruchy příjmu potravin končí často neplodností či dokonce smrtí

Ve věku puberty se Sabina upnula na svůj vzhled. Více než móda ji však zajímala její váha. S kamarádkami neustále hovořily na toto téma, půjčovaly si oblečení a dramaticky prožívaly, když se jedna „nevešla“ do oblečení druhé. Někdy v této době začala Sabina kamarádit s chlapcem, do kterého se velice brzy zamilovala. Chlapec po počátečním zájmu o Sabinu zcela ochladl a začal chodit s její spolužačkou. Ta si vše odůvodnila svojí „méně dokonalou“ postavou oproti spolužačce, která splňovala veškeré „normy módních trendů“. Kromě pocitu neštěstí a zmaru se u Sabiny objevily tendence vyhýbat se jídlu nebo jíst pouze minimální porce. Neustále kontrolovala svoji váhu, ačkoliv byla v normálním stavu. V krátké době ztratila spoustu kilogramů, k čemuž přispělo také nadměrné cvičení. Z tohoto důvodu se začala jinak oblékat. Nyní nosila velice volné, nepřiléhavé oblečení, aby oddálila prozrazení své extrémní štíhlosti. Mnoho času jí zabíral každodenní výpočet kalorií obsažený v konzumované potravě. Pro lepší kontrolu tedy ze svého jídelníčku zcela vyloučila domácí a nebalené jídlo. Pokud jedla, tak vždy o samotě, aby jí nemohl nikdo kontrolovat. Později již neprožívala problém ze ztráty chlapce, ale silnou nespokojenost se svým tělem, které jí brání v nlezení vztahu. Nedokázala se oprostit od pocitu vlastní nedokonalosti. Při nečinnosti trpěla pocitem, že nabírá váhu. Proto stále zatínala svaly na břiše, hýždích a jiných částech těla, proti ukládání tuků. Rodiče si pochopitelně všímali jejího změněného chování. Zvýšená péče však měla opačný efekt. Sabina se ještě více stáhla do sebe, začala se rodičům vyhýbat a komunikovat s nimi. Za nějaký čas se přidávaly další fyzické potíže – časté respirační onemocnění ze ztráty imunity, vypadávání vlasů, zácpa. Současně se ztrátou menstruace se objevila deprese…
 nahoru 

Závislosti na psychoaktivních látkách (drogách)

Užívání alkoholu a ostatních nealkoholových psychoaktivních látek je velmi časté. V posledních letech dochází k nárůstu jejich užívání a zejména se snižuje věk uživatelů. Začátek užívání v nízkém věku je rizikovější pro vznik závislosti a dalších komplikací. Mezi nejčastěji užívané látky u mladých lidí patří alkohol a tabák. Z dalších nealkoholových látek marihuana. Stále více se objevují případy, kdy děti nebo mladí dospívající začínají experimentovat i s ostatními drogami, jako jsou taneční droga extáze, halucinogeny, pervitin, heroin a řada dalších. Kromě závislosti, kterou pravidelná konzumace drog přináší (např. u heroinu se silný, fyzický abstinenční syndrom objevuje již po několika aplikacích), jde rovněž o riziko různých psychóz. Amfetaminy, marihuana, halucinogeny, ale také ostatní látky velice snadno vytahují na povrch latentní (skrytou) formu psychózy (např. schizofrenii), ke které je takový jedinec disponován. Nikdo totiž nedokáže přesně odhadnout účinek drog na svém organismu. Postřehy typu: „kámoš to bere už 2 roky a je v pohodě…“ mohou být pravdivé, ale jsou nám zcela k ničemu. Každý je jiný.

Kdy se jedná o závislost?
Psychoaktivní látky po požití způsobují změny buď psychické (uklidnění, euforie, halucinace…), nebo i fyzické (ztráta strnulosti, třesu, utlumení bolesti…). Závislý je člověk tehdy, když má na danou látku chuť (touží po ní) a ostatní životní děje jsou podružné této silné, nutkavé chuti. Závislý zvyšuje dávky a frekvenci užívání, zvyšuje se míra tolerance těla vůči látce (tzn. dávka, co nás dříve položila, je snadno zvládnutelná), při vysazení se rozvíjí odvykací stav (nazývaný také termíny abstinenční syndrom, absťák, krize), který je u užívání opiátů (zejm. heroin) rozvíjen do velice silných, fyzických, bolestivých stavů. Mohou se objevit i tělesné potíže jako hubnutí, poškození jater, žloutenky apod. (ze žloutenek jde zejména o typ C, tzv. „feťáckou hepatitidu“, z nesprávné aplikace drog – sdílením stříkaček a ostatních pomůcek narkomana). Dále je typické, že droze dává závislý člověk přednost před ostatními aktivitami a lidmi.

Velmi často se stane, že problém jako první vidí blízké okolí (rodiče, kamarádi nebo učitelé), ale závislý jedinec ho ještě za problém nepovažuje. Má pocit, že má užívání drog pod kontrolou, že není závislý.

Jak vypadá a co dělá závislý člověk?
• ztrácí zájem o dřívější záliby a zájmy, o komunikaci s ostatními (je uzavřený(á), nekomunikuje se svým okolím)
• mění přátele, vyhledává a tráví čas s lidmi, o kte-rých se ví nebo se předpokládá, že drogy užívají
• jeho školní prospěch se zhoršuje, má absence, je méně pozorný(á), více unavený(á)
• častější kolísání nálady (od apatie, skleslosti až naopak po podrážděnost, vztek)
• ztrácí zájem o vzhled, je zanedbaný(á)
• zhubne, na rukou může mít vpichy, jizvy po hnisání (abscesech)
• prodává věci, aby měl(a) peníze na drogu, krade


Jindřich s Patrikem před několika lety vykouřili od kamaráda jointa. Jelikož jim tráva přinesla uvolnění a zejména euforický stav plný smíchu, velice rychle si ji oblíbili. Nejprve kouřili pouze o víkendu a vždy společně. Jelikož stav vždy pozvolna přešel a místo klasické alkoholové „kocoviny“ přišla výrazná „žravost“, vyhodnotili, že jim absolutně nepřekáží a ztratili původní zábrany k dennímu užívání. Po několika měsících jim již marihuana nepřinášela záchvaty smíchu, ale stále zůstala „zábavnou“. Vždy kouřili před a po vyučování. Jindřich i Patrik se postupně vypracovali na pravidelné kuřáky marihuany, ke konzumaci této drogy již nepotřebovali vzájemné povzbuzení a vyplňovali jí každý volný čas. Po další době přestal účinek THC Patrika obohacovat a touha po experimentu jej zavedla k pervitinu. Jindřich se tvrdých drog vždy bál a tudíž odolal. Nyní však kouří marihuanu již několik let, stala se součástí jeho života a frekvence jejího užívání se zvedla do rekordních výšin. Značně mu začala komplikovat život, jelikož bez marihuany nic nemá ten „lesk“. Aby se mohl s chutí najíst, potřebuje si před tím zakouřit. Bez marihuanového rauše značně komplikovaně usíná. Malé množství zásob konopí mu přináší úzkost a bez marihuany nepodniká žádné akce. Přišel o řadu původních přátel. Stále si však nepřipouští závislost…
 nahoru 

Sebepoškozování

Sebepoškozování je v dnešní době stále častěji objevujícím se jevem, přesto se kolem něj točí řada mýtů a nepravd. Lidé jej spojují s různými formami exhibicionismu či módních trendů dospívajících (například Emo styl). Člověk, jenž se sebepoškozuje, si záměrně a opakovaně ubližuje, nikoliv však s cílem usmrtit se, nýbrž vypořádat se s nepříjemnými duševními stavy. Sebepoškozování je v podstatě reakcí na stres, určitým druhem komunikace, voláním o pomoc. Zraňování vlastního těla je v těchto případech signálem vážného psychického problému, které jedinec nedokáže zvládnout jiným způsobem.
Existuje velké množství forem sebepoškozování. Kromě ubližování sobě samotným (škrábání, kousání, štípání, zarývání nehtů, bití…) je často využíván nástroj (užívá se nůž, žiletka, jehla, nůžky, provaz, oheň nebo cigareta a podobné).

Jedinec, který se sebepoškozuje, zpravidla svá poranění skrývá. Jde o kolotoč nepříjemných pocitů a úzkostí: člověku není dobře, je v napětí, které nedokáže zvládnout. Pořezáním je v těle uvolňován endorfin, který pomáhá zvládnout fyzickou bolest. Tím přichází pocit úlevy, což je hlavním cílem člověka, který takto činí. Jelikož sebepoškozování přináší určitou formu úlevy, stává se tak opakovanou, závislostní skutečností. Jedinec se ale za své jednání většinou před veřejností stydí. Proto svá poranění všemožně maskuje, což může opět vyvolávat úzkostné stavy. Nejen z těchto důvodů se opakované sebepoškozování těžko opouští.

Aleš byl vždy velice citlivý chlapec, se kterým nebyly nikdy žádné problémy. Skrze svoji přecitlivělost nesnášel zbytečný stres. V 5. třídě základní školy zažil na vlastní osobě šikanu. Nikdy si však nestěžoval, nežaloval. Snažil si vše řešit sám bez pomoci ostatních. Aktérem šikany byl vždy Jiří, který s touto agresí vůči Alešovi nikdy zcela nepřestal. Tu a tam si Jiří takto zvyšoval sebevědomí. V 9. třídě se Aleš zamiloval do Kristýny. Neustále se jí dvořil a snažil se získat její sympatie. Jiří však před zraky Kristýny Aleše zcela ponížil. Alešovu bytost v tu chvíli pohltila panická úzkost, netušil jak ji naředit do únosné míry. Nevěděl, zda se má poprvé prát anebo brečet. Ponížení řešil útěkem ze třídy do šaten, kde zcela rozrušen vyndal z penálu kružítko a několikrát se s ním silně škrábl do předloktí. Netušil, co jej to napadlo. V tu chvíli zakoušel obrovskou tenzi, živenou vztekem a beznadějí. Škrabání kružítkem šlo téměř samo. Od té doby našel Aleš velice rizikový mechanismus, jak ztlumit napětí, vzrušení a úzkost. Začal se ale více stranit kolektivu, protože musel neustále střežit svá poranění, aby nikdo nic nepoznal. Rodiče si rovněž dlouho ničeho nevšimli, podezřelé jim ale přišlo, že je Aleš neustále oblečen do trik s dlouhým rukávem. Vyhodnotili to však jako módní záležitost. Jasno však začali mít, když náhodně nalezli v jedné z Alešových knih pečlivě uschované žiletky…
 nahoru 
 

 

Podpůrná síť - na koho se obrátit a jak mi může pomoci

Prožíváme-li psychické potíže, můžeme se cítit osamělí a mít pocit, že nám okolí nerozumí. Můžeme se dokonce někdy stydět za to, že nezvládáme situaci, a proto se budeme snažit problémy skrýt. Problémy pak ale přetrvávají a dokonce mají sklon trochu nabývat a “houstnout” – někdy totiž tíživou situaci sami opravdu nezvládneme. Izolace, do které unikáme, ani jiná aktivita nepomáhá.

Chtěli bychom podpořit všechny mladé lidi, kteří mají psychické potíže. Přejeme si, aby se pokusili nepropadnout pocitům izolace a ne-pochopení. Pomoc od okolí ani nemůže přijít, pokud nikdo o našich problémech neví. I když se to třeba nezdá, v naší blízkosti se vždycky nachází někdo, s kým bychom mohli problémy sdílet nebo kdo by nám mohl přímo pomoci. Může se jednat o někoho z našich blízkých, rodičů nebo kamarádů. Se svými problémy je pak také určitě možné se obrátit na někoho ve škole. Existují také instituce, které se na pomoc v takových situacích přímo specializují (poradny, podpůrné služby, linky důvěry).

V této kapitole uvádíme, na koho je možné se v tíživé situaci obrátit, ať už v našem nejbližším okolí, nebo jinde.
kdo mi může nabídnout podporu a pomoc?
• rodina
• škola (výchovný poradce, třídní učitel)
• Pedagogicko-psychologická poradna
• Středisko výchovné péče
• pediatr
• psycholog
• psychiatr
• psychoterapeut
• poradny pro veřejnost, kontaktní centra
• krizová centra a linky důvěry
 

Jak si pomoct sám

Když má člověk pocit, že se propadá do problému, neměl by tomu jen nečinně přihlížet. Ať už jsou totiž naše potíže způsobené čímkoli, jsme to hlavně my sami, kdo má za nás odpovědnost. Až potom to jsou rodiče (nejsme-li plnoletí) a také trochu i naše okolí. Měli bychom se sami snažit tíživé situaci čelit, udělat něco proto, abychom se cítili lépe, udělat první krok. Často ani nevíme, zda to, co se s námi děje, je docela vážné nebo ne. Kroky vedoucí k tomu, abychom se cítili lépe, mohou vypadat různě:
• neizolovat se - jakkoli se cítíte být ve svých pocitech nebo ve své situaci osamoceni, zkuste se neizolovat od svého okolí. Pokuste se udržovat kontakt s kamarády, kteří jsou spolehliví a kterým důvěřujete (třeba jenom být s nimi častěji).
• vyhýbat se zhoršení problému - zkuste předejít tomu, aby se vaše situace zhoršovala. Pokud je to možné, vyhýbejte se situacím, ve kterých se cítíte velmi špatně nebo se jim snažte předcházet (pokud k těmto situacím dochází ve škole, je nejspíš nutné to probrat s některým z pedagogů). Pokuste se udělat něco proto, abyste se cítili lépe, pečujte o sebe - jakkoli to zní samozřejmě, ale patří k tomu i dodržování správné životosprávy a dopřání si odpočinku (najděte pro sebe třeba nějakou pravidelnou aktivitu, která vás baví a při které se cítíte dobře).
• sdílet špatné pocity - pokud je to možné, najděte mezi kamarády někoho, s kým byste mohli špatné pocity sdílet, možná má někdo z nich podobné zkušenosti. Zvažujte ale i dále, komu byste o svých potížích mohli říct (někdy je přeci jen lepší zavolat na linku důvěry, než řešit problém se svým spolubydlícím ve 3 hodiny ráno).
• vyhledat pomoc - mohou to být rodiče, učitelé nebo odborníci z různých institucí - psychologové, poradci, lékaři, kteří jsou tu od toho, aby pomohli. Kdo o vašich potížích neví, nemůže vás ani podpořit. Rodiče mají nezištný zájem o dobro svých potomků, možná i sami cítí, že s vámi něco není v pořádku a rádi podle svých možností vyjdou vstříc. Pokud máte problémy ve škole, je vhodné obrátit se na třídního nebo na jiného učitele, kterému důvěřujete. Můžete také využít anonymní telefonické linky důvěry, e-mailové poradny nebo navštívit nějakou poradnu “kamennou”. Nebojte se obrátit i na psychologickou nebo psychiatrickou ambulanci. Co pro vás mohou všechny zmíněné instituce nebo jednotlivci udělat, jsme se pokusili popsat v následujících podkapitolách.
 

Rodina

Pro mladého člověka v období školní docházky nebo studia jsou rodiče a sourozenci ve většině případů těmi nejbližšími lidmi – nebo alespoň lidmi, s kterými je v nejčastějším kontaktu. S rodiči, nebo rodičem i se sourozenci žije skoro celý dosavadní život, a tak se mají možnost vzájemně poznávat v nejrůznějších situacích. Téměř všichni rodiče by chtěli pro své děti to nejlepší a samozřejmě mají o své potomky obavy. “To nejlepší” často znamená dobré vzdělání, absenci nemocí a stresů, uspokojivé mezilidské vztahy, úspěšnost. A rodiče i další členové třeba i širší rodiny se snaží mladému člověku k dosažení těchto představ pomoci.

Ne vždy se to však daří. V období adolescence se objevuje mezigenerační trhlina, syn či dcera se potřebuje vymezit vůči rodičům, vzájemná komunikace může váznout. Důvody lze nalézt na obou stranách, a tak ani jedna strana by neměla společnou snahu vzdávat. Rodiče také prožívají náročnou životní fázi: krize středního věku, leckdy starosti o vlastní rodiče, zátěž v zaměstnání, či jeho ztráta mohou oslabit jejich kapacitu plně se věnovat dětem. Je proto možné, že si potíží svých potomků dlouho nevšimnou (např. studie týkající se rodinné situace pacientů s poruchami příjmu potravy potvrzují, že rodiče museli být na problém upozorněni až okolím). Často se rodiče také nedovedou svých dětí ptát takovým způsobem, aby navázali důvěrnější dialog. Nikdo je tomu neučil a v rodinách, ve kterých vyrostli, se s nimi tak ani nemluvilo. Přesto lze tyto překážky překonat (např. i s využitím odborného poradenství) a poté nastolit doma otevřenější atmosféru.

Jenom málokdo z nás si tuto skutečnost během dospívání, ale i později uvědomí. Naopak, mladí mají docela přirozenou tendenci být kritičtí vůči starším generacím, zvláště vůči rodičům. Je pro ně těžké (možná nemožné) vžít se do jejich situace. Odtud není daleko k pocitu, že rodiče dospívajícím nerozumějí, mluví jinou řečí, a tudíž ani nemá cenu pokoušet se jim něco vysvětlovat. Častou reakcí je stažení se do sebe a postupné omezení rozhovorů jen na nutné organizační záležitosti, při kterých nelze nahlédnout do niterného prožívání.

Tím se však odcizení prohlubuje. Rodiče mohou reagovat různě, chápavým postojem, zesílením tlaku, oddálením se, kontrolou. Jenže také nejsou dokonalí a na projevy odmítání nezvládnou odpovídat nadále vstřícně. I když by třeba rádi pomohli. Proto je vhodné rozhodnout se dát jim dát šanci, najít v sobě kus trpělivosti a povídat si s nimi. Pokud to jen trochu jde, je vhodné neobávat se a obrátit se na rodiče. Rodiče – i když se to často dospívajícím nezdá – mají přece jen nejvíc předpokladů porozumět svému dítěti, se kterým mají mnoho společného. Dalším vhodným řešením může být svěření se staršímu sourozenci. Ten také může zprostředkovat komunikaci s rodiči. Prostě rodiče a sourozence máme také od toho, aby nás podrželi, když se momentálně nedaří.

Pokud zvítězí rozhodnutí nesdílet potíže s rodiči (například z nepřekonatelných rozporů), je nutné obrátit se na někoho jiného. V okolí každého jedince se pravděpodobně vyskytuje někdo, komu lze důvěřovat, sdílet pocity a žádat jej o pomoc.
 

Škola, výchovný poradce, třídní učitel

Každý žák, učeň či student se může obrátit se svými problémy na důvěryhodnou osobu ve škole – třídního učitele, výchovného poradce nebo jiného vyučujícího. Psychické potíže ovlivňují často možnosti přípravy doma i výkon podávaný ve škole. To se může odrazit na výsledcích, které se zhoršují. Učitel by se také měl zajímat o to, co je příčinou špatného prospěchu studenta a podle toho k němu individuálně přistupovat – patří to k učitelské roli. Od nikoho ze školy však nelze očekávat individuální přístup nebo pomocnou ruku, jestliže o vašich problémech neví. Proto může být lepší zkusit se ve škole obrátit na někoho, komu důvěřujete, a nečekat, až problémy ještě více narostou.

Role třídního učitele a výchovného poradce ve škole se trochu liší. Není však důležité, na koho se obrátíte, jako to, že tento krok učiníte. Třídního učitele, výchovného poradce nebo jiného vyučujícího je možné požádat o:
• podporu při jakýchkoli potížích, které prožíváte a které ovlivňují vaše výsledky ve škole. Výchovný poradce je navíc schopen v případě potřeby zprostředkovat další služby, předat kontakt na psychologa, popř. dojednat s ním schůzku, předat kontakt na drogovou poradnu apod.
• podporu při zařazení ve třídě, např. při návratu mezi spolužáky po hospitalizaci na psychiatrické klinice, někdy také při přestupu do jiné třídy. Třídní učitel by vám měl se zvládnutím situace pomoci, s vaším souhlasem může např. ohleduplně informovat spolužáky o vašem onemocnění.
• podporu ve studiu a stanovení nových pravidel, tj. probrat s učitelem překážky a omezení způsobené duševním onemocněním (zhoršená schopnost koncentrace, ospalost zapříčiněná léky, velká psychická zátěž při zkoušení před tabulí aj.) a stanovit pravidla, která pomohou při překonávání těchto potíží (umožnění krátkých přestávek i během hodiny, odlišná forma zkoušení apod.). Třídní učitel by měl tato nová pravidla projednat s výchovným poradcem a informovat také ostatní vyučující a vaše spolužáky.
• pomoc se získáním a vytvořením individuálního vzdělávacího plánu (IVP), který by měl umožnit plnění školních povinností i v situaci, kdy jsou vaše schopnosti přípravy i samotné plnění povinností ve větší míře narušené. Individuální vzdělávací plán může povolit ředitel střední školy na základě závažných (v tomto případě zdravotních) důvodů. Při žádání o IVP je nutné spolupracovat zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou a vaším lékařem.

Na některých středních školách a učilištích vznikají nebo nově fungují tzv. školní poradenská pracoviště. Obvykle to znamená, že je na škole k dispozici kromě výchovného poradce ještě psycholog nebo speciální pedagog, který by vám měl umět poskytnout větší podporu. Školy se školním poradenským pracovištěm by měly nabídnout a poskytovat určitým žákům např.:
• intenzivnější podporu v individuální formě
• poradenství žákům i rodičům
• mapování problémů žáka a pomoc s vytvořením individuálního vzdělávacího programu
• konzultace s pedagogy ke zvláštním potřebám žáka

Pedagogicko-psychologická poradna

Pedagogicko-psychologická poradna je praco-viště nabízející poradenství a další služby (např. psychoterapii) žákům a studentům na základním nebo středním stupni vzdělávání. Poradenství se může týkat mnoha různých oblastí, ať už se jedná o potíže se školou, nebo o nějaký problém, kterým člověk prochází mimo školu, jako jsou rodinné problémy anebo osobní potíže.
Poradenství se může týkat např.:
• adaptačních obtíží na začátku studia – při přechodu ze základní na střední školu
• studijních problémů – při špatných výsledcích podávaných ve škole
• změny školy – potřebujete-li s někým probrat plánované přerušení studia a zjistit, který typ školy nebo jaký obor je pro vás nejvhodnější, např. po hospitalizaci nebo v průběhu léčby psychických obtíží
• volby další vzdělávací cesty – poradenství k volbě dalšího oboru vzdělávání, např. střední nebo vysoké školy, uskutečnění psychologic-kého vyšetření ke zjištění studijních a osobnostních předpokladů
• problémů nejistoty nebo trémy – potřebujete-li pomoct se zvládáním trémy ve škole, nebo např. nejistoty v kontaktu se spolužáky
• rodinných a vztahových problémů
• problémů se spolužáky, např. šikanování, ale i potíží s hledáním nových kamarádů po přechodu ze školy na školu

Některé pedagogicko-psychologické poradny nabízejí služby i dospělým, např. v podobě poradenství v oblasti kariérního i osobnostního růstu.

Středisko výchovné péče

Toto zařízení poskytuje terapeuticko výchovnou a preventivně podpůrnou péči dětem a mládeži v oblasti :
• výchovných a výukových problémů
• osobnostních a psychických problémů
• problematického rodinného prostředí
• počínajících příznaků asociálního případně antisociálního chování
• počínajícího stadia experimentování s drogami
K využití podpory se člověk rozhoduje dobrovolně, zařízení nezajišťuje soudem nařízenou ústavní výchovu.

Formy péče:
• ambulantní
• internátní – lůžková – pobyty v době trvání max.8 týdnů V zařízení lze využít individuální konzultaci, skupinová sezení i rodinné terapie.

SVP dále nabízí:
• poradenství rodičům nebo zákonným zá-stupcům dítěte
• odbornou metodickou pomoc učitelům, výchovným poradcům, školním metodikům prevence a vychovatelům všech typů škol

Pediatr - praktický lékař pro děti a dorost

Pediatr (titul MUDr.) je lékař zabývající se diagnostikou a léčbou tělesných onemocnění u dětí a dospívajících. Podle konkrétních pociťovaných potíží může dát pediatr doporučení na dalšího lékaře – specialistu (např. na krční, nosní, chirurgii apod.). Pediatr neprovádí zvláštní vyšetření v případě psychických potíží a svoje pacienty odesílá k psychologovi nebo psychiatrovi. Pro samotné navštívení psychologa nebo psychiatra však není potřeba doporučení pediatra.

Mnoho psychických onemocnění je provázeno tělesnými problémy (nevolnost nebo časté zvracení, poruchy spánku, bolesti břicha nebo hlavy apod.). Pro okolí a někdy ani pro nemocného není zřejmé, že jsou tělesné potíže zakořeněné v psychických problémech. Pokud je váš pediatr tím, komu důvěřujete nejvíce, můžete navštívit nejprve jeho a poradit se s ním o vašich potížích (viz výše) a o tom, zda je vhodné kontaktovat psychologa nebo psychiatra.

Psycholog

Psycholog (titul Mgr. či PhDr.) vystudoval psychologii na VŠ, není však lékař a nesmí předepisovat léky. Psycholog vyšetřuje formou rozhovoru nebo často pomocí testů, pracuje jak s lidmi bez psychických poruch, tak i s lidmi s psychickými poruchami. K psychologovi je možné se objednat bez doporučení jiného specialisty. Seznam fungujících a dostupných psychologů (psychologických ambulancí) najdeme v telefonním seznamu, často i na internetu. Někteří psychologové se specializují na práci s dětmi a dospívajícími – lze je také najít v telefonním seznamu.

Psycholog stanovuje diagnózu nebo pomáhá stanovit diagnózu ve spolupráci s psychiatrem pomocí rozhovoru a testů. Dále dělá základní vyšetření pomocí testů, když je třeba zjistit výši intelektu (IQ) nebo zda nemá člověk nějakou poruchu paměti apod. Psycholog pomáhá zjistit povahové vlastnosti člověka a jeho další schopnosti.

U dětí psycholog v pedagogicko-psychologické poradně zjišťuje tzv. školní dovednosti (zda se u nich vyskytují specifické poruchy učení), celkovou úroveň rozumových schopností (IQ), osobnostní rysy, příčiny neprospěchu nebo osobních obtíží.

Psycholog může také nabídnout léčbu ve formě psychoterapie, pokud dokončil tzv. psychoterapeutický výcvik. Psychoterapie je forma léčby, jejímž cílem je odstranění nebo zmírnění potíží prostřednictvím psychologických prostředků v rámci terapeutického rozhovoru.

Psychiatr

Psychiatr (titul MUDr.) je lékař, který složil zkoušku (atestaci) z psychiatrie. Psychiatr se zabývá léčbou psychických poruch a může předepisovat léky (např. léky na depresi, úzkost…). Psychiatr léčí ambulantně nebo v rámci hospitalizace. Podobně jako jsou praktičtí lékaři pro děti a dorost, pracují někteří psychiatři hlavně s dětmi a dospívajícími.

K psychiatrovi je možné se objednat i bez doporučení jiného lékaře. V případě, že se nejedná o akutní potíže, lze se k psychiatrovi objednat na konkrétní den a hodinu. Pohotovostní psychiatrická služba bývá zajištěna na psychiatrických odděleních nemocnic, klinikách nebo léčebnách po 24 hodin. Seznam fungujících a dostupných psychiatrů najdeme v telefonním seznamu, často i na internetu.

Psychiatr stanovuje na základě vyšetření (což je většinou rozhovor) diagnózu a rozhoduje o léčbě, např. zda je vhodná a jaký způsob léčby je třeba zvolit, zda může pacient docházet ambulantně, nebo je vhodnější hospitalizace. Psychiatr může také nabídnout psychoterapii, a to při stejných podmínkách jako psycholog – absolvoval-li psychoterapeutický výcvik.

Psychoterapeut

Psychoterapeut může být jak psycholog, tak psychiatr, který absolvoval příslušný psychoterapeutický výcvik. Ne každý psycholog či psychiatr je zároveň psychoterapeutem. Toto je důležité, hledáme-li pro sebe, či pro někoho blízkého odbornou pomoc. Psychoterapie může být hrazena pojišťovnou nebo si ji klient hradí ze svých prostředků. Záleží na konkrétním odborníkovi, nebo zařízení, které ji poskytují.

Psychoterapie je léčba psychologickými prostředky (nejčastěji rozhovorem). Jejím cílem je odstranění nebo zmírnění potíží a zlepšení kvality života. Psychoterapii je možné kombinovat s jakoukoli jinou léčbou.

Poradny pro veřejnost, kontaktní centra

Poradny jsou zařízení, která nabízejí rozličné služby široké veřejnosti. Existují proto, aby poskytovaly pomoc lidem v tíživé situaci – v případě potřeby proto doporučujeme služeb některé z poraden využít. Funguje opravdu velké množství poraden, jejich typy zde proto ani nebudeme uvádět. Většina z nich nabízí službu sociální poradenství, která je ustanovena zákonem a zahrnuje nejčastěji poskytnutí informací potřebných k řešení jakékoli nepříznivé situace. Služby poraden mohou dále zahrnovat dlouhodobější podporu a také např. terapeutické činnosti, dále pomoc s prosazováním práv a zájmů apod. Záleží však na typu poradny a jejím zaměření. Pracovníci poraden znají síť dostupných služeb v okolí, proto se nic ne-stane, když půjdete do špatné poradny. Pomoc ve formě poradenství je vždy poskytována bezplatně, často také anonymně. Vzhledem k poskytovaným službám dětem a dospívajícím má mezi poradnami zvláštní místo pedagogicko-psychologická poradna.

Kontaktní centra jsou zařízení, která mohou využít lidé ohrožení závislostí na návykových látkách. Cílem kontaktních center je snížit sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním drog, nabídnout a poskytnout podporu ve formě terapeutických činností, ale také pomoci lidem při prosazování vlastních práv a zájmů. Stejně jako poradny, také kontaktní centra nabízejí svoje služby bezplatně.

Kromě poraden a kontaktních center existuje celá řada zařízení, která poskytují jiný typ služeb, některá se přímo zaměřují na pomoc dětem a dospívajícím v obtížných situacích, nebo na zlepšení kvality jejich života formou volnočasových aktivit (např. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež).

Kontakty na poradny není těžké najít např. na internetu, plzeňské poradny uvádíme v adresáři v poslední kapitole.

Krizová centra a linky důvěry

V životě každého z nás se najdou chvíle, kdy potřebujeme poradit nebo pomoci. Nemáme se na koho obrátit, ocitneme se se svými starostmi naprosto sami, své blízké nechceme svými problémy obtěžovat nebo se za sebe stydíme… Ale ani v těchto nejtěžších situacích nemusíme zůstávat sami. V některých městech můžeme osobně zajít pro radu, podporu či pomoc do krizového centra, které bylo vybudováno právě proto, abychom se na ně anonymně a bezplatně obraceli. Druhou možností je zavolat na některou z linek důvěry, z nichž většina je v provozu nonstop.

Krizová centra poskytují ambulantní nebo pobytové služby na přechodnou dobu těm, kteří se nacházejí v obtížných situacích ohrožujících zdraví nebo život, kdy v dané chvíli nemohou nebo nejsou schopni svoji nepříznivou situaci řešit vlastními silami. Můžete sem přijít, pokud potřebujete krizovou intervenci, konzultaci se sociálním pracovníkem, psychologem nebo psychiatrem, přechodné ubytování a poskytnutí stravy (nebo pomoc při jejich zajištění), dále pak krátkodobou podpůrnou terapii směřující ke stabilizaci nepříznivého stavu člověka. Služby krizových center jsou často poskytovány bezplatně a 24 hodin denně.

Linky důvěry jsou pracoviště poskytující telefonickou krizovou pomoc. Jsou snadno dostupné – linku důvěry je možné kontaktovat kdykoli – není nutné se objednávat. Každá linka důvěry má zpracovanou databázi kontaktů psychosociální sítě a může vám tedy poskytnout a doporučit kontakty na další zařízení: psychologickou, psychiatrickou nebo právní pomoc, kontakty na různé pomáhající organizace – poradny, kontaktní a krizová centra, azylové domy, a to nejen v daném regionu. Některé linky jsou všeobecné, jiné se specializují na určitou skupinu lidí, například Modrá linka či Linka bezpečí pomáhá dětem a mladým lidem. Pokud telefonní číslo nezačíná předčíslím 800, musíte za hovor zaplatit podle běžného tarifu. Některé linky důvěry poskytují také služby prostřednictvím internetu, e-mailem nebo přes chatové programy. Služby linek důvěry vždy respektují anonymitu tazatelů a jsou bezplatné. Kontakty na linky důvěry v různých regionech ČR jsou k nalezení na www.capld.cz.

Přehledný seznam naleznete v adresáři na konci brožury.
 nahoru 
 

 

Pro spolužáky

Ve škole jsou to nejčastěji právě nejbližší osoby – kamarádi a spolužáci, kdo si všimne, že se spolužákem není všechno v pořádku, že má problémy. “Co se s ním děje? Jak mohu pomoci?” Tak mohou znít nejčastější otázky jeho spolužáků a kamarádů, kterým je tato kapitola určena.

Má můj spolužák potíže?

Jak poznám, že má můj spolužák potíže? Někdy si mohou spolužáci a blízcí studenta všimnout vážných psychických potíží nebo projevů duševního onemocnění podle změn, které zaznamenají v jeho chování, zevnějšku a celkovém projevu. I pokud se spolužák se svými potížemi zatím nikomu nesvěřil, obavy jeho blízkých mohou být oprávněné, jestliže si všimnou některé z těchto změn:

Chování, způsob projevu
• kamarád se výrazně změnil ve svém projevu, stal se velmi tichým, vyhledávajícím ústraní, začal se vyhýbat společným aktivitám, reaguje pasivně, nebo podrážděně
• je nepřiměřeně vztahovačný, někdy má z běžných situací nadměrné obavy, jindy může být bezdůvodně nebo z malých příčin útočný
• někdy hovoří o sebevraždě, zdá se, že ho nic nebaví, všechno pro něj ztratilo smysl
• během krátké doby došlo k výrazné změně nálady, nálada je velmi špatná, nebo naopak nepřiměřeně nadnesená (aniž by to odpovídalo reálné životní situaci) a spolužák se stává hyperaktivním
• kamarád začal pít víc alkoholu, užívá více marihuany nebo jiných drog
• snaží se úpěnlivě hlídat váhu a kontrolovat jídelníček, hubne, nebo se naopak někdy nezřízeně přejídá

Zevnějšek
• výrazně se změnil jeho zevnějšek, vypadá to, že zanedbává osobní hygienu
• nepřirozeně zhubnul, nebo naopak nabral váhu
• má na těle škrábance, popáleniny, modřiny, často na rukou, je možné, že si ubližuje

Pracovní vytížení
• podává horší výkon ve škole, je nepřipravený, nestíhá termíny, a to se odráží i na jeho hodnocení ve škole
• je zapomnětlivý, “vypouští” i velmi důležité termíny
• opakem může být znepokojivé pracovní vytížení studenta, zahlcení povinnostmi a úkoly

Slovní projev
• má často negativistické poznámky o sobě typu “jsem k ničemu”, “všechno je na nic”, “asi by bylo lepší, kdybych se nikdy nenarodil – stejně všechno vždycky udělám blbě”
• zmiňuje se o sebevraždě, říká, že o sebevraždě uvažuje nebo např. říká “už tady dlouho nebudu” (řeči o sebevraždě je vždy třeba brát vážně, zvláště pokud dotyčný čin přímo plánuje nebo pokud se již v minulosti o sebevraždu pokusil!)

Jak kamaráda podpořit?

Psychická onemocnění jsou skutečné nemoci s reálnými symptomy a jako takové je také možné je léčit. Včasnější pomoc má často vliv nejen na řešení celé situace, ale i na léčbu samotné nemoci. Jestliže tedy máte o kamaráda vážné obavy, je lepší zaujmout k situaci aktivní postoj a podpořit ho v tom, aby vyhledal pomoc
• Nepředstírejte, že jste si ničeho nevšimli a že je všechno v pořádku. Zkuste s kamarádem promluvit a buďte připraveni mu naslouchat. Řekněte, že si o něj opravdu děláte starosti, vysvětlete mu proč, jakých změn jste si všimli v jeho chování.
• Pokud váš kamarád o svých potížích bude chtít mluvit, vyslechněte jej. Potíže kamarádovi nikdy nevyčítejte. Nejspíš se nejedná o něco, čeho by se mohl jednoduše “zbavit”. Vyvarujte se proto rad typu: “Tak už se dej dohromady!”
• Nepropadněte pocitu, že jste to vy, kdo je zodpovědný za kamarádův osud a že jste to vy, kdo musí jeho problém vyřešit. Spíše se snažte kamaráda podpořit, aby sám vyhledal pomoc, nebo abyste ji vyhledali společně (adresář služeb dostupných v Plzni najdete na konci naší příručky).
• Pokud to dotyčnému pomůže, buďte připraveni ho podpořit ve vyhledání pomoci např. tím, že jej do ambulance psychologa doprovodíte.
• Kamarád může vaši pomoc nepřijmout s tím, že mu nic není. Může také odmítnout vyhledat pomoc i poté, kdy jsou jeho potíže zcela zřejmé.V takové situaci můžete sami problém probrat s někým dospělým z vašeho okolí. Pokud neprozradíte jméno kamaráda, nemusíte ztratit jeho důvěru. Je na vás, zda důvěryhodnou oso-bu naleznete doma (rodiče), ve škole (výchovný poradce, třídní učitel, školní psycholog), nebo mimo školu (v některé z poraden nebo linek důvěry).
• Může dojít k výjimečné situaci, kdy spolužák nebo kamarád bude sám sebe ohrožovat na životě, nebo bude nebezpečný pro vás a okolí. V takové situaci je nutné zajistit okamžitou pomoc bez ohledu na to, zda by s tím on sám právě souhlasil nebo ne.
Telefonní číslo rychlé záchranné služby je 155.

Můj kamarád má duševní onemocnění - mohu mu nějak pomoci?

Vedle někoho, kdo se léčí s “duševním onemocněním”, můžeme pociťovat nejistotu. Často je tomu tak i v případě, že jde o někoho blízkého. Nejistota rychle způsobuje ochlazení našich vzájemných vztahů. Dříve dobrý kamarád se po návratu z hospitalizace chová trochu jinak, dokonce někdy se nám zdá, že i vypadá jinak, je prostě nejspíš nadobro někým jiným. Tam, kde bylo dřív přátelství, začne mezi námi panovat nejistota, prostor našich někdejších společných témat vyplňuje mlčení nebo tabu – je zde něco, o čem nedovedeme mluvit, nebo by se o tom mluvit ani nemělo. Je snad nejistota mezi námi způsobená tím, že zkušenost duševního onemocnění je pouze špatně sdělitelná? Částečně tomu může být tak. Na rozdíl od tělesných (somatických) onemocnění se o duševních nemocech opravdu obtížněji mluví. My ani naše okolí s nimi nemusíme mít žádnou zkušenost, a proto se o ně příliš nezajímáme. Častěji je však vzájemná nejistota způsobena charakterem duševních nemocí jako takových, hlavně jejich postavením v povědomí společnosti: některá jména psychických poruch zlidověla a lidé si je nyní spojují s určitým (často negativním) významem. Vznikly také stereotypy – soubory významů a charakteristik, které se vztahují ke skupině lidí s duševním onemocněním. Stereotypy mají mnohdy formu předsudků a pověr (mnoho lidí si například pod vlivem médií myslí, že lidé trpící schizofrenií mají často sklony k násilí nebo agresivitě). Tyto stereotypy poškozují nejen “nemocné”, ale také všechny “zdravé”, kteří v důsledku svých předsudků s “nemocnými” ztrácejí kontakt. Navíc sama hranice mezi “zdravým” a “nemocným” může být v oblasti duševního zdraví vrtkavá.

Mít kamaráda, který prožívá zkušenost duševní nemoci, může být velmi obohacující. O vzájemný vztah je třeba však pečovat. Nejistotu mezi vámi je možné od počátku zmírnit třeba s pomocí vodítek:
• zkuste mluvit s kamarádem o duševním onemocnění otevřeně, zjistěte, co prožívá, co mu v běžném životě dělá potíže a co mu naopak pomáhá (pokud si nejste jistí, zeptejte se dopředu, jestli mu nevadí o tom s vámi mluvit)
• zkuste se o jeho onemocnění dozvědět více na internetu nebo v knihovně; pomůže vám to lépe porozumět kamarádovým potížím
• respektujte omezení a hranice, které jsou u kamaráda dány jeho nemocí (např. má na rozdíl od ostatních ve škole odlišné podmínky studia; bere léky, a proto by neměl pít alkohol nebo ponocovat – nemůže se tedy účastnit oblíbených “dýchánků” se třídou)
• podporujte ho, aby se dál léčil, např. odpovědně bral léky (léčit se je mnohem těžší, když kamarádi nemoc nerespektují; nikdy se neposmívejte!)
• podporujte kamaráda v kontaktu s blízkými – řada duševních nemocí ztěžuje nemocným kontakt se sociálním okolím, zkuste proto hledat společné aktivity
• v případě, že se zhorší zdravotní stav kamaráda, podpořte ho, aby vyhledal pomoc (u rodičů, psychologa nebo lékaře, můžete mu také nabídnout svůj doprovod)
• pečujte i o sebe, myslete na vlastní potřeby – pomáhat kamarádovi může být někdy stresující; nezapomínejte, že jeho potíže nejsou způsobeny vaší vinou a také že za kamaráda nejste zodpovědní
• rozpoznejte svoje hranice – nezapomínejte, že nejste lékař nebo terapeut a že vaše pomoc kamarádovi má svoje hranice

Na závěr...

Příručka obsahuje jen základní informace o psychických problémech a duševních onemocněních a nabízí pouze obecné možnosti, co s nimi dělat.

Žádná příručka ani web ale nikdy neposkytne přesně ty informace, které potřebujete vy ve vaší konkrétní situaci, v tom nemůže nahradit setkání s odborníkem – psychologem nebo psychiatrem. Takže pokud cítíte, že je to potřeba, neváhejte se na odborníky nebo odborné instituce obrátit.

Autoři
 nahoru 
 

 

Podpůrná síť v Jihomoravském regionu


Psychologická a lékařská pomoc


V Brně působí několik ambulantních psychologů a lékařů-psychiatrů, z toho někteří se specializují na práci s dětmi a dospívajícími (o tom, jak pomáhá psycholog a jak psychiatr, píšeme podrobněji výše). Jejich kontakty je možné vyhledat v telefonním seznamu nebo na internetu. Schůzku je nutné objednat jeden nebo i několik týdnů dopředu. V Brně také existuje několik krizových podpůrných služeb určených těm, kteří se ocitnou v psychické krizi nebo se dostanou do obtížné životní situace (viz adresář v poslední kapitole).

Kromě psychologických a psychiatrických ambulancí je součástí podpůrné sítě v Brně Psychiatrická klinika ve Fakultní nemocnici Brno-Bohunice (www.pk-brno.cz). Zahrnuje ambulatní i lůžkové zařízení, poskytuje služby rovněž v oblasti péče psychologické. Pomoc poskytuje jak dospělým pacientům, tak i dětem už od tří let věku. Klinika se zaměřuje spíše na akutní psychiatricko-psychologickou péči. Je zde k dispozici několik oddělení: pro dětskou a dorostovou psychiatri, uzavřené oddělení pro ženy, uzavřené oddělení pro muže a psychoterapeutické oddělení. Pak je součástí kliniky i Jednotka intenzivní psychiatrické péče, krizové centrum a ambulance dětskej a dorostovej psychiatrie, ambulance pro dospělé, gerontopsychiatrická ambulance, ambulance pro léčbu závislostí a ambulance poruch metabolismu. Klinika se soustřeďuje na prevenci, tedy předcházení duševním poruchám, věnuje se výzkumu a vzdělávání a participuje na celospolečenských programech boje proti alkoholismu a dalším návykovým látkám. Neposlední řadě je metodickým střediskem pro obory psychiatrie a klinické psychologie v brněnském regionu. Záběr kliniky sahá i do oblasti posudkové činnosti.

Dalším odborným léčebným ústavem v Brně je Psychiatrická léčebna Brno v Černovicích (www.plbrno.cz). Poskytuje komplexní psychiatrickou lůžkovou péči obyvatelstvu spádového území, lůžkovou psychiatrickou péči dospělým nemocným se všemi druhy psychických poruch, ústavní ochrannou léčbu sexuologickou, psychiatrickou, protitoxikomanickou a protialkoholní včetně kombinovaných druhů, ambulantní péči v oborech psychiatrie, neurologie, interna, psychoterapie, AT a služby v dalších oborech. Nachází se zde oddělení: diagnosticko terapeutické, odd. pro léčbu návykových poruch, odd. pro léčbu psychických poruch, odd. pro léčbu psychických poruch pozdního věku, psychiatricko-neurologické oddělení, odd. pro léčbu psychických poruch, oddělení psychoterapeutické, ambulance, jednotka psychiatrické intenzivní péče a další zařízení.

Psychiatrické oddělení se nachází i ve Vojenské nemocnici v Brně (www.vnbrno.cz/psychiatricke.htm) a má k dispozici lůžkovou a ambulatní část. Pomoc poskytuje nejen lidem s duševním onemocněním v rámci struktury Armády České republiky, ale i pacientům civilním. Lůžková část má 30 lůžek s maximální dobou hospitalizace 2 měsíce. Nezajišťuje výkon ochranné léčby, nepřijímá dětské pacienty ani pacienty mentálně retardované s poruchami chování. Ambulatní část psychiatrického oddělení pozostává ze dvou ambulancí, které poskytují léčebně-preventivní péči civilní i vojenské klientele, posudkovou činnost a také ochrannou ambulantí péči.


 nahoru 

Pedagogicko-psychologická poradna

V pedagogicko-psychologické poradně (PPP) pracují plně kvalifikovaní psychologové, kteří se specializují na práci s dětmi a mladými lidmi do 25 let. Role PPP v péči o studenty s psychickými problémy nebo duševním onemocněním spočívá především v tom, že jde velmi často o pracoviště prvního kontaktu. Rodiče, děti a studenti, mají-li nějaké potíže, navštíví PPP, protože mnoho z nich a nebo z jejich známých má již s PPP zkušenosti, a proto zde nejsou takové zábrany, jako při přímé návštěvě psychiatra. Poradna zároveň zajišťuje péči následnou. Po dohodě s psychiatrem např. pomůže najít nejvhodnější další směr vzdělávání, vypracovává individuální vzdělávací plán a zajišťuje dlouhodobé vedení (podporu) klienta nebo psychoterapii.

Pedagogicko-psychologická poradna má dostatek vlastních kvalifikovaných psychologů. Pozor! Závazná doporučení škole mohou dávat pouze poradenští psychologové (PPP).

Každá pobočka PPP v Jihomoravském kraji může poskytnout kontakty na psychiatry, se kterými úspěšně spolupracuje.


 nahoru 

Pro studenty

Jak a kdy mohu PPP kontaktovat?
PPP můžete kontaktovat kdykoliv prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, a to dle regionu, do kterého spadáte.
Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno:
Brno – sídlo: Hybešova 15, Tel.: 543 426 080-8, hybesova@pppbrno.cz
Brno - Zachova 1, Tel.: 543 245 914-6, zachova@pppbrno.cz
Brno - Kohoutova 4, Tel.: 545 223 379-80, kohoutova@pppbrno.cz
Brno - Sládkova 45, Tel.: 548 526 802, sladkova@pppbrno.cz
Ivančice - Mjr. Nováka 7, Tel.: 731 658 685, ivančice@pppbrno.cz
Židlochovice - Nádražní 232, tel.: 731 658 686, zidlochovice@pppbrno.cz
Web: www.pppbrno.cz
Další informace naleznete na www.pppbrno.cz podle místa bydliště.

Mohu PPP kontaktovat sám nebo potřebuji rodiče?
PPP můžete kontaktovat sám/sama. Na tom, zda do věci zasvětíte rodiče, se později s pracovníkem poradny dohodnete.

Co se se mnou po příchodu do PPP děje?
Po příchodu do PPP se vás ujmou sociální pracovnice, kterým stručně vysvětlíte, co je váš problém. Stačí, když řeknete, že si chcete pohovořit s psychologem. Sociální pracovnice vás předá psychologovi, kterému svůj problém stručně vysvětlíte. Ten se vám bude věnovat buď hned, nebo si dohodnete termín setkání. Při setkání si s vámi psycholog popovídá a navrhne další řešení. Dohodnete se spolu, jestli budete informovat rodiče nebo někoho dalšího, jestli projdete nějakými testy nebo ne, zda chcete být zařazen(a) do psychoterapie a co to znamená a zda je nutná návštěva psychiatra nebo hospitalizace. Řešení nemusí být stanoveno ihned, je možné k němu dospět až po několika rozhovorech. Pokud máte problémy např. s objednáním k psychiatrovi, PPP to za vás zařídí. K ničemu nebudete nucen(a). Pokud si to nebudete přát, nikdo další se o vaší návštěvě nedozví. PPP můžete navštívit i anonymně a nebo pod přezdívkou.

Co je to individuální vzdělávací plán, kdy na něj vzniká nárok a jak mi může pomoci?
Individuální vzdělávací plán vzniká podle § 16 zákona 561/2004 Sb. Je to v podstatě smlouva mezi školou a rodiči, nebo školou a zletilým studentem o tom, jak bude probíhat jeho další vzdělávání. Podkladem je vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (PPP) a u lékaře. Zde již potřebujete souhlas rodičů, pokud nejste zletilý(á). V PPP projdete testy, které ukáží například, jak dlouho a jak dobře se dokážete soustředit, jaký druh paměti máte a v jaké kvalitě, jak snadno vycházíte s lidmi a jaké jsou obecně vaše studijní předpoklady. Podle vašich možností se potom sestaví individuální vzdělávací plán tak, abyste mohl(a) dále studovat bez zbytečných problémů. Lze například doporučit, aby vám škola dala více času na vypracování všech prací, aby vám sestavila harmonogram, kdy a z čeho budete zkoušen(a), abyste byl(a) zkoušena mimo třídu, pokud vám dělá problémy mluvit před lidmi nebo se hůř soustředíte, případně abyste nemusel(a) chodit na některé hodiny. Pokud máte velké problémy se studiem na škole, kde jste studoval(a) před onemocněním, poradna dokáže poradit s výběrem pro vás nejvhodnější školy.

Jakými dokumenty se PPP řídí?
PPP se řídí zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon), 563/2004 Sb., vyhláškou 72/2005 Sb. a vyhláškou 73/2005 Sb.

(Zpracovala PhDr. Blanka Veselá, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni)


 nahoru 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště je odborným pracovištěm výchovného poradenství, které poskytuje bezplatně široké služby mladistvým od 15 let do ukončení vzdělání na střední i základní škole. V Brně je dostupné na více základních a středních školách. ŠPP poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Pracoviště je tvořeno týmem odborných pracovníků: psycholog/speciální pedagog, výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří v zájmu žáka úzce spolupracují, např. jednají s dalšími učiteli žáka.

Některé služby ŠPP
• diagnostika osobnostního profilu žáka
• diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků (realizace vyšetření, dotazníků, pozorování)
• individuální práce se žákem (podpora ve školním vzdělávání)
• konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu
• konzultace s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
• speciálně pedagogické a psychologické poradenské intervence a služby pro žáky, rodiče, pedagogické pracovníky školy
• konzultace a aktivity se žáky, rodiči a pedagogy se zaměřením na kariérové poradenství
• vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností)
• příprava podkladů a participace na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro žáka, kooperace s odborníky mimo školu
• úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů
• skupinové práce se třídami zaměřené na adaptaci, vytváření sociálních a etických pravidel, posílení pozitivní atmosféry ve třídě a ve škole

Projekt ŠPP
Zde je možné najít veškeré informace o ŠPP a kontakty na ŠPP v Jihomoravském kraji

 nahoru 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (manželské a rodinné poradny)

Manželské a rodinné poradny nemají za úkol – jak možná přetrvává v představách veřejnosti – pouze předcházet rozpadům manželství, ale pomáhají při řešení těžkostí v partnerském soužití různých typů i v širších mezilidských vztazích.

Na poradny se můžete tedy obracet i s problémy:
• osamělosti
• plynoucími z mezigeneračních konfliktů
• v navazování kontaktů
• ve vyrovnávání se s opuštěním partnerem
• střetů ve vztazích vrstevnických i jiných
• v sociálně právních otázkách
Rodinná poradna není zdravotnické zařízení, tým je tvořen psychology, manželskými poradci, sociálními pracovníky a právníkem. Všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.
K návštěvě poradny není třeba žádného doporučení.

Manželská a rodinná poradna Bethesda
Poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci veřejnou službu formou odborného sociálního poradenství podle § 37 zákona č. 108 / 2006Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505 / 2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Posláním poradny je poskytovat občanům odborné služby a pomoc při řešení poruch partnerských, manželských, rodinných a jiných mezilidských vztahů, všestranně přispívat k tomu, aby manželství, rodina i jednotlivec plnili optimálně svoji funkci v rodině dle zásad Zákona o rodině a také svou funkci v občanském životě. Poradna pomáhá svojí činností k utváření příznivé rodinné, manželské a partnerské atmosféry a přispívá prostřednictvím odborného působení k odstraňování příčin konfliktů aktuálních i potencionálních. Poradna se podílí na řešení závažných společenských problémů, jako jsou násilí v rodinách, týrání a pohlavní zneužívání dětí, kriminalita mládeže, rasismus, alkoholismus a drogové závislosti, situace rodin nezaměstnaných, rodin se zdravotně handicapovaným členem, situace seniorů apod. Poradna poskytuje odborné sociální poradenství dle §37, odst.3 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách formou poskytnutí informace, doporučení, poradenství, psychoterapie a psychologického doprovázení, v případě potřeby zprostředkuje další navazující služby. Uživatelům jsou dle potřeby poskytovány konzultace individuální, párové, rodinné a skupinové.
Služby poradny jsou bezplatné.
Poradna přijímá klienty z širšího regionu.
Klienti mladší 16 let by se na první návštěvu měli dostavit se zákonným zástupcem.

Jak postupovat, když se rozhodnu využít služby poradny?
Uživatel se v převážné většině případů pro spolupráci s poradnou rozhoduje dobrovolně, ve chvílích, kdy se ocitl v obtížné sociální situaci v souvislosti s problémy osobními či vztahovými. Malé procento uživatelů je vyzváno ke spolupráci jinou institucí (OSPOD, soud). Informace o poradně mohou zájemci o její služby získat na webových stránkách CSS, v telefonním seznamu pod hesly Manželská a rodinná poradna, dále u spolupracujících institucí, které na nás uživatele někdy odkazují. Určitá část uživatelů přichází na základě referencí od svých známých, kteří služeb poradny využili v minulosti. Uživatelé se ke vstupní konzultaci objednávají osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, na dalších setkáních se domlouvají s pracovníkem, který vede jejich případ. Uživatelé jsou při prvním kontaktu informováni o možnosti vystupovat anonymně. Pokud o ni neprojeví zájem, podepisují formulář stvrzující jejich souhlas s vedením spisu a zaznamenáváním osobních údajů potřebných pro práci poradce.

Co můžu od poradny očekávat?
Při dosahování cílového stavu dojednaného v zakázce je nezbytná uživatelova aktivní spolupráce. Pracovník poradny nevystupuje z pozice experta, ale uživatel je rovnocenný účastník poradenského nebo terapeutického procesu. Poradna podporuje uživatele v kontaktech a vztazích v jejich přirozeném sociálním prostředí, z nějž uživatel není vytržen díky ambulantnímu charakteru služby poskytované poradnou. Vazby uživatele v jeho prostředí mohou samy o sobě být předmětem poradenských služeb a jejich sanace mívá terapeutický efekt. Pokud to vyžaduje charakter problému, mohou být k jeho řešení se souhlasem uživatele přizváni i rodinní příslušníci.
Uživatel nemá žádnou finanční spoluúčast, služba poradny je bezplatná.

Co mě čeká po příchodu do poradny?
Při první konzultaci začne pracovník poradny s uživatelem projednávat jeho představy, očekávání a osobní cíle, kterých chce ve spolupráci s poradnou dosáhnout. Na základě této domluvy se formuluje tzv. zakázka, která zahrnuje požadavky a cíle, konkretizované a zpřesněné v rozhovoru s pracovníkem poradny podle reálných možností poradenského procesu.
Provozní doba poradny na Starobrněnské 7: Pondělí až čtvrtek: 8.30 - 19.00 hod, pátek: 8.30 - 16.00 hod

Psychologická poradna pro mládež, manželství a rodinu na ulici Foersterova 2 je umístěna v areálu Salesiánského střediska mládeže v sídlišti v Brně - Žabovřeskách, které je majetkem církevního řádu Salesiánů Dona Boska. Pracovna psychologa je v přízemí, kde se také nalézá bezbariérové sociální zařízení. Pracovna má 15 m2 a je vybavena 3 křesly, konferenčním stolkem, knihovnou a pracovním stolem. Před pracovnou je improvizovaná čekárna upravená z chodby. Pracoviště je částečně bezbariérové - přístup k němu omezuje jeden schodek, který je ale s dopomocí pracovníků překonatelný. Poradna je dobře dosažitelná prostřednictvím MHD: spojení z centra města - ul. Česká - trolejbusovou linkou č. 29, 34, 36. Doba jízdy je cca 10 minut.
Provozní doba psychologické poradny na Foersterově 2: pondělí 8.30 - 18.00 hod., úterý 8.30 - 18.00 hod., středa 8.30 - 16.00 hod., čtvrtek 8.30 - 17.00 hod., pátek 8.30 - 16.00 hod.

Informace a kontakty na další poradny v Brně najdete na www.css.brno.cz
Pro informace o kontaktech na poradny mimo Brno se obraťte prosím na nás na normalnestuduju@prah-brno.cz


 nahoru 

Služby v oblasti Podpory vzdělávání Sdružení Práh

Podporované vzdělávání je nový projekt občanského Sdružení Práh. Jeho posláním je podpora mladých lidí s duševním onemocněním při zvládání jejich těžkostí během studia nebo při zvládání obtíží spojených s přípravou na další studium.

Poradenství
Pro všechny žáky a studenty, kteří se potýkají s psychickým problémem, který jim zabraňuje v naplňování jimi zvoleného studia. Poradenství je poskytováno formou krátkodobých konzultací nebo prostřednictvím On-line poradny.

Dlouhodobý individuální podpůrný program
Určen pouze žákům středních (od 15let) a vysokých škol a učilišť s psychickými problémy nebo duševním onemocněním, kteří:
• aktuálně studují, nebo se chtějí studiu v budoucnu věnovat
• mají diagnózu psychotického onemocnění (diagnóza F 20, 21, 23, 25, 30, 31 ,32, 33, tzn. schizofrenie, schizotypní porucha, akutní a přechodné psychotické poruchy, schizoafektivní poruchy, manická fáze, bipolární afektivní porucha, depresivní fáze, periodická depresivní porucha)
• bydlí v Brně, případně v Jihomoravském kraji a jsou schopni do Brna dojíždět

Program zahrnuje:
• Podporu v právě probíhajícím studiu (rozvoj schopností a dovedností potřebných k úspěšnému průběhu studia a dosahování studijních cílů, orientace a plánování školních povinností, zvládání stresových situací spojených se studiem, jednání s pedagogy apod.)
• Podporu v návratu ke studiu (např. výběr vhodné školy, příprava na studium) Podpůrné skupiny – otevřené podpůrné skupiny pro mladé lidi ve věku 15 – 25 let (studenti OU, SŠ, VOŠ, VŠ) s psychickými problémy nebo duševním onemocněním PODPORA RODINY A BLÍZKÝCH, kteří jsou zdrojem jistoty, bezpečí a pomoci pro studenta, je poskytována formou individuální konzultace PODPORA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, kteří pracují se studenty s psychickými problémy nebo duševním onemocněním, je poskytována zejména formou individuální konzultace a tzv. seminářy na klíč (semináře k problematice výuky studentů s duševním onemocněním)

On-line poradna
–je určená všem žákům, pedagogům a rodičům. On-line poradna slouží pouze k poskytnutí základních informací v problematice. V případě jiných než duševních onemocnění pak k poskytnutí kontaktů na specializovaná pracoviště. Pro hlubší orientaci v problematice je nutné si domluvit individuální schůzku.

Kontaktní e-mail pro poradnu je normalnestuduju@prah-brno.cz

Kontaktní osoby:
Mgr. Hana Komínková
Koordinátorka projektových aktivit
Tel.: 539 051 128, 607 780 127
E-mail: hana.kominkova@prah-brno.cz

Mgr. Renáta Barčiaková
Poradce – case manager
Tel.: 539 051 127
E-mail: renata.barciakova@prah-brno.cz

Mgr. Mirka Kollnerová
Poradce – case manager
Tel.: 539 051 104
E-mail: mirka.kollnerova@prah-brno.cz

Teiresias - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky při Masarykově Univerzitě


Teiresias, středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, je celouniverzitním pracovištěm Masarykovy univerzity. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly přístupné studentům se smyslovým nebo jiným handicapem, vrátaně psychických onemocnění.

Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Macháčová (pedagogicko-psychologický poradce)
Adresa: Šumavská 15, 602 00 Brno
Telefon: +420 549 49 1116
Mobil: +420 607 635 185
E-mail: machacova@teiresias.muni.cz

Občanské sdružení Modrá linka

Pomáhá dětem a mladým lidem v krizových životních situacích. Pro své klienty neustále zdokonaluje a rozšiřuje nabídku služeb a dbá na jejich kvalitu a dostupnost. Modrá linka se zapojila do tvorby programu Komunitního plánování sociálních služeb Magistrátu města Brna a je součástí tohoto plánu.

Modrá linka působí v rámci tří pracovišť:
Linka důvěry pro děti a mládež - 365 dnů v roce (od 9:00 do 21:00 hodin)
telefonická krizová pomoc, VoiP Skype audiochat, internetové poradenství,
telefon: 549 24 10 10,
mobil: 608 90 24 10,
e-mail: help@modralinka.cz,
Skypename: modralinka

Poradenské centrum

Osobní poradna – každou středu (mimo dobu prázdnin) od 14:00 do 18:00 hodin
bezplatné poradenství bez vyhrazeného okruhu klientů,
možnost objednávky na telefonu 549 216 141
nebo e-mailu psy.poradna@modralinka.cz (objednávka není nutná)
na adrese Anenská 10/10, 602 00 Brno

Výukové programy pro ZŠ
- programy určené pro žáky 4. a 5. tříd základních škol, které formou her učí děti, jak a kde mohou požádát o pomoc v obtížných či krizových situacích;
e-mail: vyukove.programy@modralinka.cz

Centrum pro vzdělávání a supervizi
– organizování vzdělávacích aktivit pro pracovníky pomáhajících profesí, pedagogy a studenty.
Sídlí na adrese Anenská 10/10, 602 00 Brno,
www.vzdelavani.modralinka.cz,
telefon: 549 216 141,
e-mail: vzdelavani@modralinka.cz

Kontakty:
Telefon: 549 241 010,
Mobil: 608 902 410,
Skype: modralinka,
E-mail: help@modralinka.cz
V provozu denně od 9.00 do 21.00 hod.


 nahoru 

 

Adresář sítě institucí v Jihomoravském regionu

Pomoc v psychické krizi

Modrá linka, Centrum a linka důvěry pro děti a mládež - telefonická krizová pomoc
Lidická 1880/50, Brno-střed, Černé Pole, 60200 Brno 2
Telefon: 549 241 010
Mobil: 608 902 410
Skype: modralinka
E-mail: help@modralinka.cz
Denně od 9.00 do 21.00

Linka bezpečí
Zaměření: pro děti a dospívající v obtížné životní situaci (mládež do 18 let a studenti do 26 let)
Bezplatný telefon: 800 155 555
Provoz: NONSTOP
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Web: www.linkabezpeci.cz
Linka bezpečí Online
E-mailová poradna: e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz (odpovídáme do 3 pracovních dnů)
Chat Linky bezpečí
Kontakt: chat.linkabezpeci.cz
Provoz: Po+Út+Čt+So: 15,00 - 17,00 a 19,00 – 21,00 hod.

Internet Helpline
Zaměření: poradna pro bezpečný internet (pomoc dětským obětem internetové kriminality)
Bezplatný telefon: 800 155 555
Provoz: NONSTOP
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Chat: chat.linkabezpeci.cz
Web: www.internethelpline.cz


Linka vzkaz domů
Zaměření: pro děti a mládež na útěku či vyhozené
Bezplatný telefon: 800 111 113 (dostupný z pevné sítě)
Mobil: 724 727 777 (běžné tarify operátorů)
Provoz: Po - Ne: 8,00 - 22,00 hod.
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz (odpovídáme do 3 pracovních dnů)
Web: www.vzkazdomu.cz

Rodičovská linka
Zaměření: rodinné a výchovné poradenství pro rodiče, prarodiče a ostatní členy rodiny, pedagogy
Telefon: 840 111 234
Provoz: Po+St+Pá: 13,00 - 16,00 hod. Út+Čt: 16,00 - 19,00 hod.
E-mail: info@linkabezpeci.cz
Web: www.linkabezpeci.cz


Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje Tísňová linka: 155

Spondea
Posláním je zlepšování kvality života dětí, mladých lidí a jejich blízkých, dále osob ohrožených domácím násilím a následným pronásledováním. Cílem je podpora klientů ve schopnosti řešit obtížné životní situace a opětovně se začlenit do společnosti. Spondea je poskytovatelem tří služeb sociální prevence – Krizová pomoc, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Intervenční centrum. Spondea má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, je provozovatelem Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a nestátního zdravotnického zařízení.
Adresa: Spondea při ČČK Brno, o.p.s.
Sýpka 25, 613 00 Brno – Černá Pole
Nonstop linky:
Telefon: 541 235 511
Mobil: 608 118 088
E-mail: krizovapomoc@spondea.cz
Oficiální web: www.spondea.cz
Chatové poradenství Krizového centra: www.chat.spondea.cz
Intervenční centrum Brno - pro osoby ohrožené domácím násilím: www.ic-brno.cz
Chatové poradenství Intervenčního centra: www.chat.ic-brno.cz

Poradenská zařízení, kontaktní centra a další organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Brno
• Pracoviště Zachova
Zachova 1, 602 00 Brno
Telefon: 543 245 914-6
Email: zachova@pppbrno.cz
• Pracoviště Kohoutova
Kohoutova 4, 613 00 Brno
Telefon: 545 223 379-80
E-mail: kohoutova@pppbrno.cz
• Pracoviště Sládkova
Sládkova 45, 613 00 Brno
Telefon: 548 526 802
E-mail: sladkova@pppbrno.cz
Web: www.poradenskecentrum.cz
• Pracoviště Hybešova
Hybešova 15, 602 00 Brno
Telefon: 543 426 080, 731 658 683
E-mail: hybesova@pppbrno.cz

Institut pedagogicko-psychologického poradenství
Pracoviště IPPP – Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Brno
Odborné sociální poradenství
Mezírka 1, Veveří, 602 00 Brno 2
Tel.: 774 089 185
E-mail: brno@strediskaim.cz
Web: www.ippp.cz


Fond ohrožených dětí
Fond ohrožených dětí je občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky.
Zařízení FOD Klokánek v Brně – Líšni
Sociální rehabilitace
Michalova 2586/4, Líšeň, 628 00 Brno 28
Tel.: 544 212 790
E-mail: klokanek.brno@fod.cz
Web: www.fod.cz

Bílý kruh bezpečí v Brně
Zahrnuje kromě jiného pomoc obětem trestné činnosti, zlepšení právního postavení poškozených v trestním řízení a ve společnosti, zvýšení informovanosti občanů i veřejné správy o problémech obětí trestné činnosti

Poradna Bílého kruhu bezpečí Brno
Slovinská 41
612 00 Brno – Královo Pole
každé úterý: 17 – 20 hodin
každý čtvrtek: 17 - 20 hodin (pro objednané)
Tel./fax: 541 218 122
Tel.: 732 842 664 - jen pro objednání
E-mail: bkb.brno@bkb.cz

RATOLEST BRNO, občanské sdružení
Posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem a mladým lidem řešit jejich nepříznivou životní situaci anebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti.
Špitálka 16, 602 00 Brno
Tel.: +420 545 243 839
Mobil: +420 773 826 837
E-mail: ratolest@ratolest.cz
Web: www.ratolest.cz


Dům jistoty
Dům jistoty provozuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Pestrá klubovna. S cílem výchovného působení na děti, zvyšování a rozvoj sociálních návyků, rozvoj volních schopností (rozvíjení dlouhodobé motivace), talentu, rozvoj a upevňování vztahů dětí (rodinných, kamarádských i společenských), podpora jejich zájmů i podpora začleňování uživatelů našich služeb do skupiny jejich vrstevníků i do společnosti.
Václavská 15, Brno 60300
Tel.: 733 534 464
E-mail: pestra.klubovna@pestouni.cz
Web pestra-klubovna.webnode.cz

Centrum mládeže Jonáš
Nízkoprahové centrum Jonáš má za cíl bránit sociálnímu vyloučení dětí z cílové skupiny prostřednictvím výchovných, vzdělávacích, aktivizačních činností, sociálními službami a podporou zporstředkování kontaktu se společenským prostředím.V případě zájmu poskytuje centrum Jonáš duchovní porozumění a podporu.
Adresa: Kubíčkova 23, 635 00 Brno – Bystrc
Telefon: 546 221 756
E-mail: nzdmjonas_brno@armadaspasy.cz

Sdružení Podané ruce, o.s.
Speciální prevence – odborné sociální poradenství
Pomáhájí lidem v obtížných situacích jejich života tvorbou preventivních, podpůrných a intervenčních služeb. Formou kvalitně poskytovaných služeb hledají a vytváří cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci klientů, s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.
Adresa: Hapalova 1490/22, Řečkovice, 621 00 Brno 21
Tel: 549 211 278
E-mail: prevcentrum@podaneruce.cz
Web: www.podaneruce.cz


Občanské sdružení Anabell
Nabízí pomoc a podporu osobám, postiženým i ohroženým poruchami příjmu potravy hledat a nalézat východiska k řešení problémů, spojených s neplnohodnotným nebo nevhodným stravováním.
Adresa: Bratislavská 183/2
602 00 Brno-střed, Zábrdovice
Tel.: 545 241 828 (odborné sociální poradenství)
848 200 210 (telefonická krizová pomoc)
Občanská poradna: poradna.brno@volny.cz
Linka Anabell: posta@anabell.cz
www.anabell.cz
www.poradnabrno.eu

A Kluby
Poskytují pomoc a podporu osobám závislým na alkoholu, lécích a hazardním hráčství, včetně pomoci jejich rodinám a blízkým. Dále poskytují informace, sociální poradenství, terapeutický léčebný program, následnou péči a pomoc s hledáním zaměstnání. Služby jsou zdarma, jsou poskytovány v Brně a jsou založeny na principu respektu vůči klientovi.
Adresa: Terapeutické centrum Rokycanova
A Kluby ČR o.p.s., Rokycanova 530/48, Brno-Židenice, 636 00 Brno
tel. 548 211 860
veronika.suranova@akluby.cz
Centrum podpory zaměstnanosti
A Kluby ČR o.p.s., Křenová 62a, 602 00 Brno, I. patro
tel. 541 247 233
akluby@akluby.cz
Linka důvěry: 548 211 856
Internetová poradna: poradna@akluby.cz

Centrum sociálních služeb
Manželská a rodinná poradna
Poskytují odborně-sociální poradenství
Buzkova 2133/43, Židenice, 61500 Brno 15
Tel.: 542 212 430, 542 214 547
Email: rodin.poradna@volny.cz
Web: www.css.brno.cz
Manželská a rodinná poradna
Poskytují odborně-sociální poradenství
Sejkorova 2723/6, Židenice, 63600 Brno 36
Tel.: 548 539 271
E-mail: poradnabrno@volny.cz
Web: www.manzelskaporadna-brno.ic.cz

Centrum pro rodinu a sociální péči
Sociálne-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Josefská 516/1, Brno-město 60200 Brno 2
Tel.: 542 217 464
E-mail: prorodinu@centrum.cz
Web: www.crsp.cz

Centrum naděje a pomoci
Poskytuje poradenství mimo jiné těm, kterí se dostali do výchovných nebo vztahových problémů.
Vodní 13, 602 00 Brno
E-mail: cenap@cenap.cz
Web: www.cenap.cz
Poradenství sociálně-zdravotní, PPR: 543 254 891, 733 755 804
Programy pro dospívající: 543 331 472

VIDA centrum Brno
VIDA centrum je informačně poradenské centrum pro problematiku duševního zdraví a nemoci. VIDA centra jsou vedená uživateli psychiatrických služeb s podporou profesionála.
Adresa: Botanická 16, 602 00 Brno
Tel.: 605 322 477
E-mail: brno@vidacentrum.cz
Návštěvní hodiny: pondělí 15:00 - 17:00
Služba na telefonu 605 322 477: pondělí - pátek 10:00 - 17:00
2x měsíčně výjezd do PL Brno – Černovice

TRIADA – Poradenské centrum, o.s.
Cílová skupina: Deti, mládež, rodina
Adresa: Orlí 516/20
602 00 Brno 2
www.triada-centrum.cz
Odborné sociální poradenství: pallova@triada-centrum.cz, tel.: 542 221 499
Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi: rotreklova@triada-centrum.cz, tel.: 542 211 619

Psychiatrická a psychologická pomoc pro děti, dospívající a mladé dospělé v Brně

Psychiatrické služby

MUDr. Josef Blažek
Velkopavlovická 25,
628 00 Brno-Vinohrady
Tel.: 544 214 603
E-mail: josef-blazek@volny.cz

MUDr. Eliška Šejnohová
Tomešova 503/1,
602 00 Brno
Tel.: 543 210 348
E-mail: sejnohova@seznam.cz

MUDr. Ivan Peška
Divadelní 616/4
602 00 Brno-město
E-mail: i.peska@seznam.cz
Tel.: 542 217 554, 608 908 340

MUDr. Petr Zahradník
Škroupova 2771/48
636 00 Brno
Tel.: 548 531 396

MUDr. Hana Lemanová
Malátova 9,
612 00 Brno
Tel.: 541 245 540
E-mail: h.lemanova@seznam.cz

MUDr. Dagmar Ledečová
Žerotínovo nám. 4/6 Brno
Tel.: 533 302 323


MUDr. Olga Krátká
Kounicova 688/26
602 00 Brno
Tel.: 972 624 266

MUDr. Alena Palčíková
Masarykova 506/37,
602 00 Brno
Tel.: 542 423 015

MUDr. Eva Čermáková
Náměstí Republiky 22, 614 00 Brno-Husovice
Tel.: 545 242 240
E-mail: cermaka@volny.cz

Psychologické služby

Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, p.o.
Oddelení psychologie
Žerotínovo nám. 4/6
602 00 Brno
Tel.: 533 302 324

Mgr. Lydie Bauerová
Masarykova 506/37
602 00 Brno
Tel.: 542 423 017


 nahoru